โครงการ


ปีงบประมาณ :
บาสโลปชุมชนอยู่เจริญ ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
บาสโลปชุมชนเปรมปรีดิ์ ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
บาสโลป สินสมุทร ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
แอโรบิกแดนซ์เปรมปรีดิ์ ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
แอโรบิค สวนสาธารณะ ซอยรังสิต - ปทุมธานี 8 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ออกกำลังกายด้วยโยคะเทศบาลนครรังสิต ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
เยี่ยมเยือนเพื่อสุขภาพฟันดีของผู้พิการ ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ไลน์แดนซ์ริมคลองรังสิต ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุสร้างบุญ ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200 ปี2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 5 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2567 เอื้ออาทรรังสิตคลอง1
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 4 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
โยคะเพื่อสุขภาพ 2567 เอื้ออาทรรังสิตคลอง1
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
เต้นแอโรบิคชุมชนบ้านฟ้าลากูน ปีงบประมาณ 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสูงวัย สุขภาพดี ชีวีมีสุข
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ ชมฟ้า-วรางกูล ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 6 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ชุมชนซอย 83 ปี2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ให้ความรู้การแปรงฟันแห้งอย่างถูกวิธี สำหรับนักเรียนโรงเรียนดวงกมล
ช่วงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
นาฏลีลานครรังสิต ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
โยคะอยู่เจริญ 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ลีลาศเพื่อสุขภาพ จันทร์-อังคาร ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 200 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
โยคะเพื่อสุขภาพ200ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 27 สิงหาคม 2567
กำจัดเหานักเรียนโรงเรียนดวงกมล
ช่วงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครรังสิต หมู่ 1 ถึงหมู่ 4
ช่วงวันที่ 4 มีนาคม 2567 ถึง 30 สิงหาคม 2567
โรงเรียนปลอดโรค โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
ช่วงวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
โรงเรียนปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของเด็กและเยาวชน
ช่วงวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
แฮปปี้โยคะ 03 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 100 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ไท้เก๊กไม้พองสร้างสุขภาพปี 2567​
ช่วงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง 30 สิงหาคม 2567
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ 2567
ช่วงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ถึง 7 มิถุนายน 2567
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ 2567
ช่วงวันที่ 3 สิงหาคม 2567 ถึง 9 สิงหาคม 2567
ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
สร้างเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 15 กันยายน 2567
การป้องกันและกำจัดเหาในนักเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์2567
ช่วงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567
ตรวจคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์2567
ช่วงวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ถึง 22 มิถุนายน 2567
โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์ปลอดโรค 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
อบรมแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
อบรมเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนเปรมปรีดิ์ 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
การเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการในเด็กก่อนวัยเรียน นครรังสิต รัตนโกสินทร์
ช่วงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึง 30 สิงหาคม 2567
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนครรังสิต รัตนโกสินทร์
ช่วงวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ถึง 30 สิงหาคม 2567
เฝ้าระวังและป้องกันโรคเหา รัตนโกสินทร์
ช่วงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึง 30 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากนครรังสิต รัตนโกสินทร์
ช่วงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึง 30 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน นครรังสิต รัตนโกสินทร์
ช่วงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึง 30 สิงหาคม 2567
พิลาทิสเพื่อสุขภาพ ปี 2567
ช่วงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
การดูแลกลุ่มเปราะบางโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รัตนโกสินทร์
ช่วงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึง 30 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนเพียรปัญญา
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567
ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
สว.เสียงใส สุขกาย สบายใจ ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ป้องกันและดูแลช่วยเหลือเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชน ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ประชาธิปัตย์สานใจห่วงใยผู้สูงวัยฟันดี ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 15 กันยายน 2567
ไลน์แดนซ์ สาวน้อย200ปี ชุมชนรัตนโกสินทร์ 2567
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
Book Start เด็กฉลาดเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วย 2 มือเรา
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิต ประจำปีการศึกษา 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
หนูน้อยนครรังสิต ห่างไกลฟันผุ 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ฟันสวย ยิ้มแจ่มใส ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ป้องกันและควบคุมโรค ปี 2567
ช่วงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง 15 กันยายน 2567
สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 15 กันยายน 2567
การป้องกันและค้นหาผู้ป่วยยาเสพติดที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ในชุมชน เขตเทศบาลนครรังสิต ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
1 ครอบครัว 1 CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตฉุกเฉิน ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 1 กันยายน 2567
อบรมและรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมนครรังสิต
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ 2567
ช่วงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึง 20 สิงหาคม 2567
ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ไลน์แดนซ์เสนาวิลล่า 91 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจในสถานศึกษา
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
วัยทำงานสดใส ไม่ Burnout 2567
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 15 กันยายน 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านสีวลี 2 ปี 2567
ช่วงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนทองพูลอุทิศ
ช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมทันตสุขภาพ นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา เทศบาลนครรังสิต ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567
35 + สะดวกสุข ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2567 เพิ่มเติม
ช่วงวันที่ 17 มีนาคม 2567 ถึง 18 มีนาคม 2567
ป้องกันไตวายเรื้อรัง วันไตโลก (World Kidney Day)
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567
Baby box
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพฯเมืองใหม่ ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2567 เปลี่ยนแปลง
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567
สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ปี 2567 (เพิ่มเติม)
ช่วงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึง 15 กันยายน 2567
ตรวจคัดกรองปัญหาด้านสายตาและแก้ไขปัญหาสายตาให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิต ปีงบประมาณ 2567
ช่วงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ตรวจคัดกรองปัญหาด้านสายตาและแก้ไขปัญหาสายตาให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต ปีงบประมาณ 2567
ช่วงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ป้องกันและควบคุมโรค ปี 2567 (เพิ่มเติม)
ช่วงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต