โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ปี 2567

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ศูนย์การเรียนรู้

3.หลักการเหตุผล
     ไลน์แดนซ์และบาสโลปอยู่ในกลุ่มการออกกำลังที่เป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่งที่สามารถออกกำลังกายได้ทุกเพศทุกวัย เป็นการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย ประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์และบาสโลปไม่จำกัดอยู่แค่ทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังดีต่อจิตใจและสมองด้วย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านไลน์แดนซ์และบาสโลป
    4.2 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายออกกำลังกายสม่ำเสมอ

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประสานงานเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อขอคำแนะนำการทำโครงการ
    - ประชุมวางแผนเลือกประธานและกรรมการดำเนินงาน
   ขั้นดำเนินการ
    - ประชุมวางแผนการทำโครงการและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ทำหนังสือขอใช้สถานที่
    - ติดต่อผู้นำออกกำลังกาย
    - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบเสนอของบประมาณสนับสนุน ,รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม,สำเนาบัตรประชาชน
    - จัดทำตารางการออกกำลังกาย
    - เขียนเอกสารประกอบการขอสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    - บันทึกการขอโครงการในระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อพิมพ์แบบเสนอของบประมาณสนับสนุนและพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ
    - ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
    - จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ทุกวัน อังคาร-พุธ-ศุกร์ เวลา 10.00 - 11.00 น. สถานที่ ห้องกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต (เทศบาลเก่า) ซอยรังสิต-ปทุมธานี 10 ซอย 9-10
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 20  คน
    ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี
   กิจกรรม : 6. อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์และบาสโลป
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       6. อื่นๆ (ระบุ)
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินการ ห้องกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต (เทศบาลเก่า) ซอยรังสิต-ปทุมธานี 10 ซอย 9-10

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 40,600.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย 1 คน จำนวน 132 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 39,600.00 บาท
- ค่าเครื่องเขียน,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์,ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,600.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายไม่มีการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางบุษรา อุณหะ หน่วยงาน ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ศูนย์การเรียนรู้
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นางภรฌ์พรรณ นภากูล ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ศูนย์การเรียนรู้

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต