โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ชุมชนซอย 83 ปี2567

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชุมชนซอย 83

3.หลักการเหตุผล
     การออกกำลังกายแบบแอโรบิค หรือ Aerobic Exercise หมายถึง การออกกำลังกายแบบที่ต้องใช้อากาศหรือออกซิเจน หรือก็คือต้องหายใจในขณะที่กำลังออกกำลังกายเพื่อนำเอาออกซิเจนไปเป็นตัวช่วยในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับการลดน้ำหนัก การออกกำลังกายด้วยแอโรบิคควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้นำออกกำลังกายเพื่อให้การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นไปอย่างถูกต้องลดการบาดเจ็บขอกล้ามเนื้อและข้อต่อ กลุ่มชุมชนซอย 83 จึงได้จัดทำโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายออกกำลังกายด้วยแอโรบิคอย่างถูกต้อง
    4.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มออกกำลังกายที่เหมาะสม และสม่ำเสมอ

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประสานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขขอคำปรึกษา
    - ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการดำเนินงานโครงการ
    - เขียนโครงการ และนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
   ขั้นดำเนินการ
    - ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายงานให้กับคณะทำงาน
    - ติดต่อประสานหาผู้นำ ในการนำเต้นแอโรบิค
    - เตรียมสถานที่ อุปกรณ์สำหรับดำเนินงานโครงการ
    - ดำเนินงานกิจกรรมออกกำลังกายด้วยแอโรบิค วันจันทร์ / วันพุธ / วันศุกร์ เวลา 17.30 - 18.30 น.
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 30  คน
     ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนซอย83
   กิจกรรม : 6. อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       6. อื่นๆ (ระบุ)
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินการ อาคารอเนกประสงค์ ชุมขนวอย 83

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 40,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ป้ายไวนิล กระดาษ ปากกา ฯลฯ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย 130 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 39,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมออกกำกังกายอย่างสม่ำเสมอ
    2. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่เกิดอันตรายของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็น จากการเล่นแอโรบิค

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางสมพร โนกูชิ หน่วยงาน ชุมชนซอย 83
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นายสมศักดิ์ วิริยะวงศานุกูล ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชุมชนซอย 83

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต