โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ ออกกำลังกายด้วยโยคะเทศบาลนครรังสิต ปี 2567

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กลุ่มโยคะเทศบาลนครรังสิต

3.หลักการเหตุผล
     โยคะ ( Yoga ) เป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ประโยชน์ไม่แพ้การออกกำลังกายแบบอื่น ๆ เลย แถมยังช่วยฝึกสภาพจิตใจให้สงบ เนื่องด้วยท่วงท่า และการกำหนดลมหายใจ โยคะ ( Yoga ) ถือเป็นการฝึกฝนร่างกาย และจิตใจ ด้วยชุดท่าที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความแข็งแรง และเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายประกอบกับการหายใจ ทำให้เกิดสมาธิ และความผ่อนคลาย ซึ่งเป็นการฝึกฝนเพื่อให้สุขภาพร่างกาย และจิตใจเกิดความสมดุล

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในชุมชนมีความรู้และทักษะในการออกกำลังกายที่ถูกวิธี
    4.2 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - นัดประชุม ปรึกษา วางแผน การดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงานตามโครงการ
    - ประสานวิทยากรและสถานที่ที่ใช้ในการทำกิจกรรมตามโครงการ
   ขั้นดำเนินการ
    - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
    - ประชาสัมพันธ์โครงการ
    - เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ลงชื่อ และจัดหาผู้นำแอโรบิค
    - ดำเนินการตามโครงการ โดยจัดให้มีการออกกำลังกายแอโรบิค
    - จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยแอโรบิค ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 19.00 น.
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 20  คน
    กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 20 คน ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต เข้าร่วมออกกำลังกาย สัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 1 ชั่วโมง ทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี เวลา 16.30 – 17.30 น.
   กิจกรรม : 6. อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยโยคะ
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       6. อื่นๆ (ระบุ)
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีและนาฎศิลป์ ชั้น 9 อาคารลานจอดรถ เทศบาลนครรังสิต

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 40,600.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย132 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท เป็นเงิน 39,600.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ไวนิล ปากกา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,600.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. . ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการไม่มีการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
    2. ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 69 ครั้ง

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า น.ส รุ่งทิวา แซ่นิ้ม หน่วยงาน กลุ่มโยคะเทศบาลนครรังสิต
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นาง จันทิวา อาติเกิด ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มกลุ่มโยคะเทศบาลนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต