โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ ป้องกันไตวายเรื้อรัง วันไตโลก (World Kidney Day)

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน สำนักงานเทศบาลนครรังสิต

3.หลักการเหตุผล
     โรคไตเรื้อรัง เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทย มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี และเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย การรักษาด้วยวิธีบำบัดทดแทนไต ซึ่งได้แก่ การล้างไตทางช่องท้อง การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการปลูกถ่ายไต มีค่าใช้จ่ายสูงมาก และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยรวม ปัจจุบันพบผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังกระจายอยู่ในชุมชนและหมู่บ้านทั่วประเทศ จึงถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนร่วมมือผลักดันทศวรรษการป้องกันและชะลอภาวะไตเรื้อรัง เพื่อขับเคลื่อนและร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคไตทุกระดับ ซึ่งจะเป็นพลังในการแก้ไขปัญหาโรคไตอย่างยั่งยืนได้ งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นจึงมีความสำคัญยิ่งในการป้องกันและชะลอการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง ให้มีจำนวนที่ลดลงได้ในอนาคต กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและชะลอภาวะ ไตวายเรื้อรัง ในชุมชน จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักรู้ในการป้องกันและชะลอภาวะไตวายเรื้อรัง
    4.2 เพื่อป้องกันและชะลอการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน มอบหมายงานผู้เกี่ยวข้อง กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม
    - ประสานวิทยากร กำหนดวันเวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรม
    - เขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
   ขั้นดำเนินการ
    - เขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    - คัดกรองโรคไตในกลุ่มประชากรเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้มีความเสี่ยงโรคไต คัดกรองโรคไตในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เช่น ซักประวัติ ตรวจวัดสัญญาณชีพ ประเมินอาการ ตรวจคัดกรองเบื้องต้น
    - สร้างการรับรู้ในกลุ่มประชากรเสี่ยง การจัดให้ความรู้และปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง การพัฒนานวัตกรรมในสื่อสาร และการสื่อสารความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
    - ให้ความรู้และปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ - การอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและชะลอภาวะไตวายเรื้อรัง - ชุดนิทรรศการ และฐานกิจกรรมให้ความรู้/ฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย ได้แก่
    - ฐานที่ 1 การตรวจคัดกรอง ซักประวัติ ตรวจวัดสัญญาณชีพ ประเมินอาการ ค้นหาผู้มีความเสี่ยงโรคไต
    - ฐานที่ 2 : แนะนำอาหารสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ความดันสูง ซึ่งเสี่ยงต่อภาวะไตเสื่อมเรื้อรัง (ลดเค็ม ลดหวาน) จำนวน 4 booth
    - ฐานที่ 3 : การใช้ยาและอาหารเสริมที่เหมาะสม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต
    - ฐานที่ 4 : ทางเลือกการรักษาด้วยวิธีฟอกไตที่บ้าน ลดอาการปวดเมื่อยด้วยวิถีไทย (เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวดที่ผลต่อไต)
    - รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในชุมชน เช่น ทำป้ายรณรงค์ป้องกันและชะลอภาวะไตวายเรื้อรัง เสียงประชาสัมพันธ์
    - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าในชุมชนปรุงอาหารด้วยผักปลอดสารพิษ ลดหวาน มัน เค็ม โดยการสำรวจปริมาณโซเดียมในอาหารด้วยเครื่องวัดความเค็ม (Salt Meter)
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 300  คน
    ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต
   กิจกรรม : 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.6 สนับสนุนฯ ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ * [ข้อ 10 (6)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2567 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินการ ลานกิจกรรม เอนกประสงค์ ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 520,740.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 คน ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 10,500.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 300 คน ๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 25,500.00 บาท
- ค่าสมมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คน ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าวิทยากรกลุ่มอภิปราย จำนวน 6 คน ๆ ละ 3 ชั่ว่โมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 10,800.00 บาท
- ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น วิดีทัศน์ spot โครงการ เป็นเงิน 50,000.00 บาท
- ค่ากระเป๋า 300 ชุด ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 30,000.00 บาท
- ค่าพวงกุญแจประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 300 อัน ๆ ละ 45 บาท เป็นเงิน 13,500.00 บาท
- ค่าจัดสถานที่ เช่น เวที,ป้ายต่างๆ,อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ เป็นเงิน 328,000.00 บาท
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ไวนิล ตามศูนย์บริการสาธารณสุข 1-4 และในเขตเทศบาล จำนวน 4 ป้าย ขนาด 2x4 เป็นเงิน 3,840.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรประจำฐาน จำนวน 16 คน ๆ ละ 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 48,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 520,740.00 บาท
ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวเฉลี่ยได้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 520,740.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. คัดกรองผู้ที่ภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
    2. ประชาชนที่มีความเสี่ยง และผู้ปวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีความรู้และตระหนักรู้ในการป้องกันและชะลอภาวะไตวายเรื้อรัง

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลนครรังสิต
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต