โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2567 เปลี่ยนแปลง

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

3.หลักการเหตุผล
     กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและ ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กร หรือ กลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และประกาศฉบับเพิ่มเติม การบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน ต้องอาศัย กระบวนการร่วมคิด ร่วมค้นหา ร่วมเรียนรู้ ร่วมกำหนดทิศทาง จากภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพทุกภาคส่วน เป็นการ กระตุ้นชุมชนให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาสุขภาพของตน คณะอนุกรรมการด้านเลขานุการกองทุน เป็นผู้ขับเคลื่อนและรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านบริหารจัดการกองทุนฯ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อข้อสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    4.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ และเครือข่าย

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน
    - จัดทำแผนบริหารจัดการกิจกรรม/โครงการของกองทุน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุน และ สร้างช่อง ทางการเข้าถึงกองทุน
   ขั้นดำเนินการ
    - จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน /คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่ออนุมัติโครงการ หรือ พิจารณา กลั่นกรองโครงการ หรือ ติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ
    - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุน โดยการทำสื่อ วิดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ คู่มือ
    - พัฒนาโปรแกรมกองทุนและฐานข้อมูลสุขภาพ
    - จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน
    - จัดซื้อพัสดุที่จำเป็นในการบริหารจัดการกองทุน
    - ค่าใช้สอย เช่น ค่าบริการที่ต้องจ่ายรายเดือน รายปี เช่น ค่าเช่า Domain และ hosting ฯลฯ
    - พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุน /คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.11 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]  จำนวน 300  คน
    คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ และเครือข่าย
   กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการประชุม / ค่าใช้จ่ายในการอบรม/พัฒนาศักยภาพ / ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ /ค่าเช่า ฯลฯ
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
      
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
      
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
      
   แผนสุขภาพ
       บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2567 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินการ เทศบาลนครรังสิต และพื้นที่ศึกษาดูงาน

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 601,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน/คณะกรรมการกองทุนชุดต่างๆ เพื่ออนุมัติโครงการหรือเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ หรือ ติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่าจ้างถ่ายเอกสาร/ค่าตอบแทนการประชุม เป็นเงิน 150,000.00 บาท
- กิจกรรมที่ 2 พัฒนาโปรแกรมกองทุนและฐานข้อมูลสุขภาพ เป็นเงิน 100,000.00 บาท
- กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 40,000.00 บาท
- กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ หมึกพิมพ์ เป็นเงิน 50,000.00 บาท
- กิจกรรมที่ 5 ค่าเช่า domain/hosting เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- กิจกรรมที่ 6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 80,400.00 บาท
- กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เป็นเงิน 175,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 601,000.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผลการประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตอยู่ในระดับ A+

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ  หน่วยงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต