โครงการ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข


ปีงบประมาณ :
เยี่ยมเยือนเพื่อสุขภาพฟันดีของผู้พิการ ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครรังสิต หมู่ 1 ถึงหมู่ 4
ช่วงวันที่ 4 มีนาคม 2567 ถึง 30 สิงหาคม 2567
สร้างเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 15 กันยายน 2567
การดูแลกลุ่มเปราะบางโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ป้องกันและดูแลช่วยเหลือเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชน ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ประชาธิปัตย์สานใจห่วงใยผู้สูงวัยฟันดี ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 15 กันยายน 2567
Book Start เด็กฉลาดเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วย 2 มือเรา
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิต ประจำปีการศึกษา 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
หนูน้อยนครรังสิต ห่างไกลฟันผุ 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ฟันสวย ยิ้มแจ่มใส ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ป้องกันและควบคุมโรค ปี 2567
ช่วงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง 15 กันยายน 2567
การป้องกันและค้นหาผู้ป่วยยาเสพติดที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ในชุมชน เขตเทศบาลนครรังสิต ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
1 ครอบครัว 1 CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตฉุกเฉิน ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 1 กันยายน 2567
ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจในสถานศึกษา
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
วัยทำงานสดใส ไม่ Burnout 2567
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 15 กันยายน 2567
ส่งเสริมทันตสุขภาพ นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา เทศบาลนครรังสิต ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567
35 + สะดวกสุข ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567
Baby box
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ตรวจคัดกรองปัญหาด้านสายตาและแก้ไขปัญหาสายตาให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิต ปีงบประมาณ 2567
ช่วงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ตรวจคัดกรองปัญหาด้านสายตาและแก้ไขปัญหาสายตาให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต ปีงบประมาณ 2567
ช่วงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ป้องกันและควบคุมโรค ปี 2567 (เพิ่มเติม)
ช่วงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต