โครงการ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข


ปีงบประมาณ :
ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-31 สิงหาคม 2564
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
หนูน้อยนครรังสิต ห่างไกลฟันผุ
ช่วงเวลา 15 พฤศจิกายน 2563-15 กันยายน 2564
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ปี 2564
ช่วงเวลา 15 พฤศจิกายน 2563-15 กันยายน 2564
เด็กรุ่นใหม่ ปลอดภัย ว่ายน้ำเป็น
ช่วงเวลา 10 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (หมู่3)
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2563-15 กันยายน 2564
ประชาธิปัตย์สานใจห่วงใยผู้สูงวัยฟันดี
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2563-15 กันยายน 2564
ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิต ประจำปีการศึกษา 2564
ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2564-25 กันยายน 2564
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2563-15 กันยายน 2564
ส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาปีงบประมาณ 2564
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2563-15 กันยายน 2564
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ 2
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2563-15 กันยายน 2564
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต