โครงการ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข


ปีงบประมาณ :
ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2566
ป้องกันและดูแลช่วยเหลือเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชน
ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
การดูแลกลุ่มเปราะบางโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”
ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ปี2566
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
ประชาธิปัตย์สานใจห่วงใยผู้สูงวัยฟันดี
ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
เด็กรุ่นใหม่ ปลอดภัย ว่ายน้ำเป็น
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
หนูน้อยนครรังสิต ห่างไกลฟันผุ
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
เยี่ยมเยือนเพื่อสุขภาพฟันดีของผู้พิการ
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
ส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาปีงบประมาณ 2566
ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
วัยทำงานสดใสไม่ Burnout
ช่วงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึง 23 ธันวาคม 2565
น้ำดื่มเพื่อสุขภาพ
ช่วงวันที่ 13 มกราคม 2566 ถึง 15 สิงหาคม 2566
ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิต ประจำปีการศึกษา 2566
ช่วงวันที่ 3 เมษายน 2566 ถึง 15 กันยายน 2566
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต