โครงการ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข


ปีงบประมาณ :
ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2564-31 สิงหาคม 2565
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2564-15 กันยายน 2565
ประชาธิปัตย์สานใจห่วงใยผู้สูงวัยฟันดี
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2564-15 กันยายน 2565
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2564-15 กันยายน 2565
ส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาปีงบประมาณ 2565
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2564-15 กันยายน 2565
คนรังสิตรู้เท่าทันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
ช่วงเวลา 25 เมษายน 2565-10 มิถุนายน 2565
เยี่ยมเยือนเพื่อสุขภาพฟันดีของผู้พิการ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2564-15 กันยายน 2565
ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต
ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2565-15 กันยายน 2565
ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิต ประจำปีการศึกษา 2565
ช่วงเวลา 1 เมษายน 2565-25 กันยายน 2565
35 + สะดวกสุข
ช่วงเวลา 7 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
ส่งเสริมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออื่นๆ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปี 2565
ช่วงเวลา 2 พฤษภาคม 2565-15 กันยายน 2565
การดูแลกลุ่มเปราะบางโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต
ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2565-30 สิงหาคม 2565
1 ครอบครัว 1 CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตฉุกเฉิน
ช่วงเวลา 2 พฤษภาคม 2565-15 กันยายน 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนาสาธารณสุขเทศบาลนครรังสิต
ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2565-15 กันยายน 2565
ตรวจคัดกรองผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและแก้ไขปัญหาสายตาให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต
ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2565-15 กันยายน 2565
ติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด
ช่วงเวลา 5 พฤษภาคม 2565-15 กันยายน 2565
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต