โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ ไลน์แดนซ์เสนาวิลล่า 91 ปี 2567

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชุมชนเสนาวิลล่า 91

3.หลักการเหตุผล
     หลักการและเหตุผล ไลน์แดนซ์บาสโลปเป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถออกกำลังกายได้ทุกเพศทุกวัย เป็นการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้สมาธิและการจดจำ ประโยชน์ของการเต้นจึงไม่จำกัดอยู่แค่ทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังดีต่อจิตใจและสมองด้วย เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สภาพการณ์เหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้ประชาชนประสบปัญหาต่างๆทั้งด้านร่างกาย และจิตใจเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้นชุมชนเสนาวิลล่า 91 ได้รวมกลุ่มกันจัดทำโครงการสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายโดยเต้นไลน์แดนซ์ ปี 2567 เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายที่เหมาะสมภายใต้ผู้นำการออกกำลังกายที่เชี่ยวชาญ
    4.2 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประสานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
   ขั้นดำเนินการ
    - ประชุม วางแผน ดำเนินและมอบหมายผู้เกี่ยวข้อง
    - ประสานวิทยากร และการขอใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม
    - จัดกิจกรรมออกกำลังกายโดยการเต้นไลน์แดนซ์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง ทุกวันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ เวลา 16.30 น. - 17.30 น.
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.5 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 20  คน
    ออกกำลังกายเต้นไลน์แดนซ์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง ทุกวันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ เวลา 16.30 น. - 17.30 น.
   กิจกรรม : 8. อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       8. อื่นๆ (ระบุ)
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2567 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินการ สนามหน้าหมู่บ้านเสนาวิลล่า 91

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 28,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษ ปากกา กรรไกร แม็ก สะพานไฟ ฯลฯ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าเครื่องเสียง MBA รุ่น E-280 ราคาเครื่องละ 5,400 บาท จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,400.00 บาท
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกายจำนวน 72 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 21,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,000.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายไม่มีการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นายธนภัทร เงินบำรุง หน่วยงาน ชุมชนเสนาวิลล่า 91
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นางสาวดรุณี กลิ่นอุบล ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานโครงการไลน์แดนซ์ชุมชนเสนาวิลล่า 91

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต