โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ ไท้เก๊กไม้พองสร้างสุขภาพปี 2567​

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กลุ่มชมรมรำมวยจีนไท้เก๊กรังสิต

3.หลักการเหตุผล
     การออกกำลังกายด้วยวิธีไท้เก๊กด้วยไม้พอง สามารถทำให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง ส่งผลให้มีอายุยืนยาว และยังเป็นการออกกำลังกายแบบไม่หักโหมเหมาะสำหรับผู้สูงอายุและยังเล่นได้ทุกกลุ่มทุกวัยและใช้ให้ผลดีในผู้ที่ปฏิบัติถูกต้อง สม่ำเสมอ และสามารถออกกำลังกายได้ทุกสถานที่ทุกโอกาส ที่สำคัญการออกกำลังกายด้วยวิธีไท้เก๊กด้วยไม้พองทำให้สมองและจิตใจแจ่มใส มีสติสมาธิ ทำให้ร่างกายจัดสมดุลไม่โอนเอนอีกทั้งยังสามารถรักษาโรคต่างๆได้อีกด้วย อาทิเช่นโรคออฟฟิตซินโดรม ความดัน โรคอ้วน ไหล่ติด แขนขาออ่นแรง เป็นต้น.

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องสม่ำเสมอ
    4.2 เพื่อให้ร่างกายมีการจัดแกนสมดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - สำรวจความต้องการประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตและจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุป การทำโครงการฯ นี้
    - นำข้อมูลสุขภาพและนำมาวางแผนดำเนินงานโครงการฯ
    - ปรึกษาพยาบาลเทศบาลนครรังสิตในการเขียนโครงการนำเสนอขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
   ขั้นดำเนินการ
    - ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานวิทยากรและสถานที่ ที่ใช้ในการอบรม
    - ดำเนินกิจกรรมระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖-สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ.ลานจอดรถชั้น ๑๐ เทศบาลนครรังสิต
    - จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ไท้เก๊กไม้พอง ทุกวันจันทร์ อังคาร ศุกร์ เวลา 15.30 น. - 18.30 น.
    - สรุปและประเมินผลโครงการ
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 20  คน
    สมาชิกในกลุ่มชมรมรำมวยไท้เก๊กรังสิตและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตและเขตข้างเคียงซึ่งมีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
   กิจกรรม : 6. อื่นๆ (ระบุ) การออกกำลังกายด้วยรำไท้เก๊กไม้พอง
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       6. อื่นๆ (ระบุ)
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 2 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 30 สิงหาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินการ ณ. ลานจอดรถชั้น10 เทศบาลนครรังสิต

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 40,600.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำการออกกำลังกาย 132 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 39,600.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมค่ากระดาษเอสี่ ค่าปริ้นท์งาน ค่าฟิวเจอร์บอรด์ ฯลฯ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 40,600.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,600.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายสามารถออกกำลังกายด้วยวิธีไท้เก๊กได้อย่างถูกต้อง
    2. ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ระดับดี-ดีมาก
    3. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายไม่มีการพลัดตกหกล้ม
    4. ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 90 ครั้ง

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางสาวภัสรา ผ่องพิริยะกุล หน่วยงาน กลุ่มชมรมรำมวยจีนไท้เก๊กรังสิต
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นางสายพิณ เป็ง ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มชนรมไท้เก๊กรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต