โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ ฟันสวย ยิ้มแจ่มใส ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลประชาธิปัตย์

3.หลักการเหตุผล
     จากการสุ่มสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากร ปีการศึกษา 2565 ในเด็กนักเรียนกลุ่มอายุ 12 ปี เขต ต.ประชาธิปัตย์ จ. ปทุมธานีจำนวน 582 คนพบนักเรียนที่มีฟันแท้ผุที่ยังไม่ได้รับการรักษาร้อยละ 34.18 เหงือกอักเสบร้อยละ 28.4 ซึ่งปัญหาดังกล่าว หากไม่มีมาตรการในการส่งเสริม ป้องกันโรคในช่องปาก จะส่งผลให้ สูญเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง และส่งผลให้เด็กนักเรียนสูญเสียฟันธรรมชาติอันเนื่องมาจากโรคฟันผุ ดังนั้นการตรวจสุขภาพช่องปาก การให้ทันตสุขศึกษา การนิเทศติดตามเฝ้าระวังส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันในฟันกรามแท้โดยเฉพาะฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 และซี่ที่ 2 เพื่อป้องกันฟันผุ รวมถึง การให้บริการทันตกรรมอุดฟันตามความจำเป็นแก่นักเรียนที่มีปัญหาฟันผุ เพื่อป้องกันการลุกลามของโรคฟันผุจนทะลุโพรงประสาทจนทำให้เกิดอาการเจ็บปวดและอาจเกิดการติดเชื้อลุกลามไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง และทำให้เกิดสูญเสียฟันโดยเฉพาะฟันแท้อันเนื่องมาจากโรคฟันผุได้ในอนาคต การให้บริการขูดหินปูนเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน จะทำให้ช่วยรักษาฟันซึ่งมีประโยชน์ในการบดเคี้ยวอาหารตลอดไป ตลอดจนลดค่าใช้ในการรักษาโรคฟันผุ และโรคเหงือกอักเสบได้ในอนาคต

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อเพิ่มความครอบคลุมตรวจสุขภาพช่องปากและให้ทันตสุขศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา
    4.2 เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันกรามแท้ผุในเด็กนักเรียนชั้น อ.3 และชั้นป.1-6
    4.3 เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการให้บริการอุดฟันในเด็กนักเรียนชั้นป.1-6 ที่มีฟันแท้ผุ
    4.4 เพื่อจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูในโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดีเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกันในโรงเรียนประถมศึกษา
    4.5 เพื่อเพิ่มทักษะในนักเรียนชั้นประถมศึกษามีทักษะในการดูแลทำความสะอาดช่องปาก

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประสานกับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
   ขั้นดำเนินการ
    - ตรวจสุขภาพช่องปากและให้ทันตสุขศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา และการให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันกรามแท้ผุในเด็กนักเรียนชั้น อ.3 และชั้นป.1-6 จำนวน 2903 คน
    - การให้บริการอุดฟันในเด็กนักเรียนชั้นป.1-6 ที่มีฟันแท้ผุ จำนวน 2489 คน ในโรงเรียนที่ระบุในข้อที่ 1
    - อบรมให้ความรู้ครู เรื่องสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน ในโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี โดยจัดการบรรยายเป็นกลุ่มเล็ก 5-6 คน/กลุ่ม บรรยายโดยวิทยากรภาครัฐ จำนวนครูที่อบรม 30 คน ใช้เวลา 1 วัน
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 2903  คน
    นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน 384 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 2,489 คน และครูทุกโรงเรียนจำนวน 30 คน จากโรงเรียนประถมศึกษาทุกโรงเรียนในเขตตำบลประชาธิปัตย์ 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร โรงเรียนทองพูลอุทิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ โรงเรียนอุดมวิทยา โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา
   กิจกรรม : 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2567 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนประถมศึกษาทุกโรงเรียนในเขตตำบลประชาธิปัตย์ 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร โรงเรียนทองพูลอุทิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ โรงเรียนอุดมวิทยา โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 298,631.25 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ฟลูออไรด์วานิช single dose (0.5ml. x 100ซอง) จำนวน 30 แพค แพคละ 2889 บาท เป็นเงิน 86,670.00 บาท
- น้ำยาย้อมแผ่นคราบแบคทีเรีย จำนวน 20 ขวด ขวดละ 25 บาท เป็นเงิน 500.00 บาท
- Mouth mirror จำนวน 150 ด้าม ด้ามละ 150 บาท เป็นเงิน 22,500.00 บาท
- Explorer จำนวน 150 ด้าม ด้ามละ 150 บาท เป็นเงิน 22,500.00 บาท
- ไฟฉาย จำนวน 4 อัน อันละ 300 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- sealant (วัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน) ( 6 ml/ขวด) จำนวน 30 ขวด ขวดละ 979.05 บาท เป็นเงิน 29,371.50 บาท
- composite resin (Z350XT) (วัสดุอุดสีเหมือนฟัน) (4 g/หลอด) จำนวน 10 หลอด หลอดละ 856 บาท เป็นเงิน 8,560.00 บาท
- Bonding (5.58 ml/ขวด) จำนวน 5 หลอด หลอดละ 1695.95 บาท เป็นเงิน 8,479.75 บาท
- Etching gel (5gx4หลอด/แพค) จำนวน 5 แพค แพคละ 1800 บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน คนละ 100 บาท เป็นเงิน 3,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคนละ 2 มื้อ จำนวน 30 คน คนละ 35 บาท เป็นเงิน 2,100.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ จำนวน 1 คน ละคน 600 บาท 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- แปรงสีฟัน จำนวน 2023 อัน อันละ 25 บาท เป็นเงิน 50,575.00 บาท
- ยาสีฟัน จำนวน 2023 หลอด อันละ 25 หลอด เป็นเงิน 50,575.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 298,631.25 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 70 ของนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
    2. ร้อยละ50ของนักเรียนชั้นป.1ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันกรามแท้ผุ
    3. เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)อย่างน้อยร้อยละ 70
    4. นักเรียนชั้นป.6 ไม่มีเหงือกอักเสบมากกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้นป.6

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางสาว พจณิชา แก้วพิรา หน่วยงาน โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นายรังสรรค์ บุตรชา ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต