โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ 35 + สะดวกสุข ปี 2567

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน สำนักงานเทศบาลนครรังสิต

3.หลักการเหตุผล
     การดูแลโดยการตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกาย เป็นการค้นหาความผิดปกติ เพราะบางโรคอาจพบเมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งถ้าตรวจวินิจฉัยได้รวดเร็ว ผลการตรวจการรักษา มักได้ผลดี โดยเฉพาะถ้าพบอาการผิดปกติหรือมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคไขมันใน เลือดสูง การตรวจสุขภาพสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง เป็นการป้องกันการพบโรคในระยะที่รุนแรงมากจนไม่สามารถ รักษาให้หายได้ ซึ่งการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว ส่งผลกระทบต่อจิตใจ สังคม อีกทั้งต้องสูญเสียงบประมาณ ค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการรักษาพยาบาล การเตรียมความพร้อมที่จะดูแลตนเอง ทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ เมื่อได้รับคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต เห็นความสำคัญของการป้องกัน การเกิดโรคเรื้อรัง ที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ จึงจัดทำโครงการ 35+ สะดวกสุข โดยประสานความร่วมมือหน่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสิต เพื่อส่งต่อผู้ที่ป่วยโรคเรื้อรัง ให้ได้รับการรักษา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพ ให้กับประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปในเขต เทศบาลนครรังสิต
    4.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ที่มีความเสี่ยงหรือพบปัญหาด้านสุขภาพ ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคได้

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
   ขั้นดำเนินการ
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกายประชาชน ที่มีอายุ 35 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยแพทย์จากโรงพยาบาล เช่น การเอกซเรย์ปอด เจาะเลือด เพื่อตรวจการทำงานของไต ตับ
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.6 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน 1500  คน
    ประชาชนที่มีอายุ 35 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   กิจกรรม : 5. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       5. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2567 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต ลานจอดรถชั้น 10

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 904,300.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตรวจคัดกรองสุขภาพ จำนวน 1500 คน ๆ ละ 570 บาท เป็นเงิน 855,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ตลอดโครงการ เช่น กระดาษ สมุด ปากกา วัสดุอุปกรณ์ให้ความรู้ และอื่นๆ เป็นเงิน 10,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 865,000.00 บาท
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1-5 ชุมชน และจัดทำใบปลิว
- ค่าป้ายไวนิล ขนาด 3x6 เมตร ราคาตรม.ละ 200 บาท จำนวน 8 ผืน เป็นเงิน 28,800.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิลขนาด 1.5x3 เมตร ราคาตรม.ละ 200 บาทจำนวน 5 ผืน เป็นเงิน 4,500.00 บาท
- ค่าทำใบปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ 10,000 ใบ ๆ ละ 0.6 สตางค์ เป็นเงิน 6,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 904,300.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดี-ดีมาก
    2. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการรักษาและส่งต่อ

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลนครรังสิต
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต