ดาวน์โหลดเอกสาร คำสั่งและระเบียบกองทุน

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการประชุมของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทำงาน และบุคคลภายนอก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ที่ 012/2566 ลว 24 ต.ค. 66
2023-11-17_6375.jpg
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ที่ 011/2566 ลว 24 ต.ค. 66
2023-11-17_1272.pdf
คำสั่งกองทุน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน 006/2566 วันที่ 3 ต.ค. 66
2023-10-10_6104.pdf
คำสั่งเทศบาลไปทำงานกองฯ_038/2566
2023-01-25_7603.pdf
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
2022-11-30_5419.pdf
คำสั่งเทศบาลนครรังสิต 1879_2565
2022-11-17_9987.pdf
คำสั่งกองทุนฯ 02 / 2565
2022-09-28_8334.pdf
คำสั่งกองทุนฯ 01/2565 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
2022-09-28_1585.pdf
คำสั่งเทศบาลที่ 1392/2565
2022-09-11_1172.pdf
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการกองทุนเพิ่มเติม 686_2565
2022-04-28_9769.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม 509_2565
2022-04-28_1937.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม 1254/2564
2022-02-10_2140.pdf
แต่ตั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินงานกองทุน_2346_2564
2022-01-05_2508.pdf
แต่ตั้งพนักงานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมกมารหรือที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
2021-12-08_5933.pdf
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง2_54
2021-12-08_2182.pdf
คำสั่งเทศบาลนครรังสิต1254_64
2021-10-05_8771.pdf
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินงาน_1587
2021-09-21_2538.pdf
แต่ตั้งผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินงานกองทุน_2381_63
2020-10-19_6205.pdf
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเบิกจ่าย6/2562
2019-11-15_1420.pdf
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนLTCที่ 5/2652
2019-11-14_9445.pdf
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนที่ 4/2652
2019-11-14_5181.pdf
คำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเทศบาลนครรังสิต
2019-03-14_9422.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ
2019-03-14_8709.pdf
คำสั่งคณะอนุกรรมการ LTC
2019-03-14_2041.pdf
คำสั่งเทศบาล แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกองทุน
2018-02-20_4154.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุน
2017-08-25_4528.pdf
ระเบียบคณะกรรมการบริหารบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
2015-05-25_7491.pdf
MOU
2013-03-27_2551.pdf
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต