โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ โยคะเพื่อสุขภาพ 2567 เอื้ออาทรรังสิตคลอง1

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กลุ่มโยคะเพื่อสุขภาพเอื้ออาทรรังสิต

3.หลักการเหตุผล
     การออกกำลังกายแบบ โยคะ (Yoga) หมายถึง การรวมกาย จิต และวิญญาณ ให้เป็นหนึ่งเดียว การฝึกโยคะเป็นกระบวนการสำหรับฝึกกาย ฝึกการหายใจ และฝึกจิตให้มีความจดจ่อกับเรื่องลมหายใจเข้าออก อันจะนำไปสู่การมีสมาธิที่ดีขึ้น ในแง่ปฏิบัติต้องรวมสามอย่างเข้าด้วยกัน คือ การเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ การประสานลมหายใจเข้าออกกับการเคลื่อนไหว และมีจิตสงบนิ่งในขณะที่เคลื่อนไหว การออกกำลังกายด้วยโยคะ (Yoga) ควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้นำออกกำลังกายเพื่อให้การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นไปอย่างถูกต้องลดการบาดเจ็บขอกล้ามเนื้อและข้อต่อ กลุ่มชุมชนเอื้ออาทรรังสิตคลอง 1 จึงได้จัดทำโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
    4.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายออกกำลังกายด้วยวิธีที่ถูกต้องภายใต้การแนะนำของผู้นำออกกำลังกาย

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประสานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเพื่อขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินการ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
   ขั้นดำเนินการ
    - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
    - จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยโยคะ ผู้นำชุมชนและประชาชน
    - ประชาสัมพันธ์/จัดทำ และขออนุมัติโครงการ
    - จัดทำทะเบียนสมาชิกกลุ่ม โยคะเพื่อสุขภาพชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง1
    - จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วย โยคะ (Yoga) ทุกวัน อังคาร พุธ พฤหัสบดี วันละ 1 ชั่วโมง เวลา 18.00-19.00 น.
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 20  คน
    ประชาชนในชุมชนเอื้ออาทรรังสิคคลอง1
   กิจกรรม : 9. อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยโยคะ
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       9. อื่นๆ (ระบุ)
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินการ บริเวณอาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง1 (ตั้งอยู่ระหว่างอาคารที่ 28 และ 29) (ศูนย์เด็กเล็กเก่า)

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 40,600.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกายด้วยโยคะ 132 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท เป็นเงิน 39,600.00 บาท
- ค่าไวนิลโครงการ ขนาด 130*250 cm 1 ผืน รวมวัสดุและอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,600.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายด้วยโยคะ (Yoga) อย่างสม่ำเสมอ
    2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายไม่เกิดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางธัญญนันท์ อนุโยธา หน่วยงาน กลุ่มโยคะเพื่อสุขภาพเอื้ออาทรรังสิต
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นางสาวกัญญาณัฐ ดำเอี่ยมดี ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มโยคะเพื่อสุขภาพเอื้ออาทรรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต