โครงการ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น


ปีงบประมาณ :
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2564-15 กันยายน 2564
โรงเรียนปลอดโรค โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
ช่วงเวลา 1 มกราคม 2564-15 กันยายน 2564
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
ช่วงเวลา 17 พฤษภาคม 2564-15 กันยายน 2564
การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
ช่วงเวลา 17 พฤษภาคม 2564-15 กันยายน 2564
ไท้เก๊กสุขภาพด้วยไม้พอง
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
นาฏลีลาเพื่อสุขภาพดี
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นครรังสิต รัตนโกสินทร์ และ ศพด.ฯ
ช่วงเวลา 2 พฤศจิกายน 2563-15 กันยายน 2564
ออกกำลังกายด้วยวิธีบาสโลปชุมชนเปรมปรีดิ์
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
บาสโลป สินสมุทร
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
สุขภาพดี ด้วยบาสโลป กับชุมชนอยู่เจริญ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
บาสโลป รังสิตนิมิตรใหม่
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
ไลน์แดนซ์ สาวน้อย200ปี
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง
ช่วงเวลา 9 ตุลาคม 2563-15 สิงหาคม 2564
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200
ช่วงเวลา 25 ตุลาคม 2563-26 สิงหาคม 2564
กำจัดและป้องกันเหานักเรียนโรงเรียนเพียรปัญญา
ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2564-15 กันยายน 2564
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน โรงเรียนเพียรปัญญา
ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2564-15 กันยายน 2564
โรงเรียนปลอดโรค โรงเรียนเพียรปัญญา
ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2564-15 กันยายน 2564
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนเพียรปัญญา
ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2564-15 กันยายน 2564
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและก่อนวัยเรียนโรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์
ช่วงเวลา 17 พฤษภาคม 2564-15 กันยายน 2564
การประเมินและแก้ใขภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
ช่วงเวลา 17 พฤษภาคม 2564-15 กันยายน 2564
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต
ช่วงเวลา 15 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
สุขภาพดีด้วยโยคะ 100 ปี
ช่วงเวลา 2 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
100 ปี กิจกรรมเข้าจังหวะ
ช่วงเวลา 5 ตุลาคม 2563-13 กันยายน 2564
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุสร้างบุญ
ช่วงเวลา 14 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
รวมใจไลน์แดนซ์ 100 ปี
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
โยคะเพื่อสุขภาพ200ปี
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
แฮปปี้โยคะ64
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-11 กันยายน 2564
โยคะอยู่เจริญ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-14 กันยายน 2564
ลีลาศ เสาร์ อาทิตย์ 200 ปี
ช่วงเวลา 3 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
โรงเรียนปลอดโรค โรงเรียนดวงกมล
ช่วงเวลา 17 พฤษภาคม 2564-15 กันยายน 2564
โรงเรียนปลอดภัยโรงเรียนดวงกมล
ช่วงเวลา 17 พฤษภาคม 2564-15 กันยายน 2564
ให้ความรู้การแปรงฟันแห้งอย่างถูกวิธี สำหรับนักเรียนโรงเรียนดวงกมล
ช่วงเวลา 17 พฤษภาคม 2564-15 กันยายน 2564
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันยาเสพติดด้วยฟุตซอล
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2563-15 กันยายน 2564
รักนะโยคะ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-28 กันยายน 2564
แอโรบิค ฮาเฮ ซ. รังสิต ปทุมธานี 8
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
ไลน์แดนซ์-บาสโลบ ศูนย์ 3 ปี 2
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
ลีลาศเพื่อสุขภาพ จันทร์ อังคาร พุธ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพนักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2563-15 กันยายน 2564
สุขภาพดีด้วยการเต้นแอโรบิค ซ.สายเงิน
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
นาฏลีลาศ-นาฏลีลา ศูนย์ 3 ปี 1
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 3
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุชมฟ้า-วรางกูล
ช่วงเวลา 16 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ หมู่ 3
ช่วงเวลา 1 เมษายน 2564-30 เมษายน 2564
สุขภาพดีด้วยนาฏลีลา ปี 2
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ศูนย์การเรียนรู้
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
สร้างกระบวนการเตรียมพร้อมรองรับสังคมสูงวัย
ช่วงเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2564-15 สิงหาคม 2564
ปันยิ้มด้วยหมวกมหัศจรรย์ สานศาสตร์พระราชา
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2563-15 กันยายน 2564
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่4
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-25 กันยายน 2564
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ บ้านฟ้าลากูน หมู่3
ช่วงเวลา 12 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
เฝ้าระวังภาวะความดันโลหิตสูงชุมชนรัตนโกสินทร์ กลุ่ม 5
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2563-30 เมษายน 2564
ส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนธัญบุรี
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2563-5 พฤษภาคม 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการวอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ โรงเรียนธัญบุรี
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2563-5 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนธัญบุรีปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
ช่วงเวลา 1 มิถุนายน 2564-31 กรกฎาคม 2564
สุขภาพแข็งแรง แกร่งด้วยแอโรบิค
ช่วงเวลา 4 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยศิลปะพื้นเมืองอีสาน
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 1 ปี งบประมาณ 2564
ช่วงเวลา 27 ตุลาคม 2563-27 สิงหาคม 2564
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 100 ปี
ช่วงเวลา 5 ตุลาคม 2563-14 กันยายน 2564
เต้นแอโรบิคชุมชนบ้านฟ้าลากูน
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 5
ช่วงเวลา 20 ตุลาคม 2563-20 พฤษภาคม 2564
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่6
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-24 กันยายน 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาบาสเกตบอลส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนธัญบุรี
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2563-5 พฤษภาคม 2564
ชมรมโยคะเพื่อสุขภาพ ชุมชนตลาดรังสิต
ช่วงเวลา 2 ตุลาคม 2563-14 กันยายน 2564
กลุ่มแอโรบิกเพื่อสุขภาพช้างทอง
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
ดนตรีบำบัด ชุดกลองยาวยืดอายุหมู่5
ช่วงเวลา 5 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
รำไทย แอนด์ ไลน์แดนซ์
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2563-15 กันยายน 2564
ฝึกอบรมนักเรียนผู้นำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ช่วงเวลา 16 พฤษภาคม 2563-31 สิงหาคม 2563
เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ชุมชนซอย 83
ช่วงเวลา 11 มกราคม 2564-15 กันยายน 2564
เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2564
ช่วงเวลา 2 เมษายน 2564-15 กันยายน 2564
กำจัดเหานักเรียนโรงเรียนดวงกมล
ช่วงเวลา 3 พฤษภาคม 2564-15 กันยายน 2564
ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ศูนย์การเรียนรู้ 2564
ช่วงเวลา 1 เมษายน 2564-15 กันยายน 2564
รวมใจไลน์แดนซ์ 100ปี 64
ช่วงเวลา 1 เมษายน 2564-15 กันยายน 2564
แฮปปี้โยคะ64/2
ช่วงเวลา 1 เมษายน 2564-15 กันยายน 2564
นาฏลีลาศ-นาฏลีลา ศูนย์ 3 ปี 1/2
ช่วงเวลา 1 เมษายน 2564-15 กันยายน 2564
ไลน์แดนซ์-บาสโลบ ศูนย์ 3 ปี 2/2
ช่วงเวลา 1 เมษายน 2564-15 กันยายน 2564
นาฏลีลาเพื่อสุขภาพดี(2)
ช่วงเวลา 1 เมษายน 2564-15 กันยายน 2564
รักนะโยคะ ปี 64
ช่วงเวลา 1 เมษายน 2564-15 กันยายน 2564
โยคะอยู่เจริญ (2)
ช่วงเวลา 1 เมษายน 2564-14 กันยายน 2564
สุขภาพดีที่100ปี
ช่วงเวลา 15 พฤษภาคม 2564-15 กันยายน 2564
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต