โครงการ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น


ปีงบประมาณ :
บาสโลปชุมชนอยู่เจริญ ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
บาสโลปชุมชนเปรมปรีดิ์ ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
บาสโลป สินสมุทร ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
แอโรบิกแดนซ์เปรมปรีดิ์ ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
แอโรบิค สวนสาธารณะ ซอยรังสิต - ปทุมธานี 8 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ออกกำลังกายด้วยโยคะเทศบาลนครรังสิต ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ไลน์แดนซ์ริมคลองรังสิต ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุสร้างบุญ ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200 ปี2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 5 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2567 เอื้ออาทรรังสิตคลอง1
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 4 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
โยคะเพื่อสุขภาพ 2567 เอื้ออาทรรังสิตคลอง1
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
เต้นแอโรบิคชุมชนบ้านฟ้าลากูน ปีงบประมาณ 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสูงวัย สุขภาพดี ชีวีมีสุข
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ ชมฟ้า-วรางกูล ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 6 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ชุมชนซอย 83 ปี2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ให้ความรู้การแปรงฟันแห้งอย่างถูกวิธี สำหรับนักเรียนโรงเรียนดวงกมล
ช่วงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
นาฏลีลานครรังสิต ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
โยคะอยู่เจริญ 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ลีลาศเพื่อสุขภาพ จันทร์-อังคาร ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 200 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
โยคะเพื่อสุขภาพ200ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 27 สิงหาคม 2567
กำจัดเหานักเรียนโรงเรียนดวงกมล
ช่วงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
โรงเรียนปลอดโรค โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
ช่วงวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของเด็กและเยาวชน
ช่วงวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
แฮปปี้โยคะ 03 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 100 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ไท้เก๊กไม้พองสร้างสุขภาพปี 2567​
ช่วงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง 30 สิงหาคม 2567
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ 2567
ช่วงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ถึง 7 มิถุนายน 2567
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ 2567
ช่วงวันที่ 3 สิงหาคม 2567 ถึง 9 สิงหาคม 2567
ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
การป้องกันและกำจัดเหาในนักเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์2567
ช่วงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567
ตรวจคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์2567
ช่วงวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ถึง 22 มิถุนายน 2567
โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์ปลอดโรค 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
อบรมแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
อบรมเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนเปรมปรีดิ์ 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
การเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการในเด็กก่อนวัยเรียน นครรังสิต รัตนโกสินทร์
ช่วงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึง 30 สิงหาคม 2567
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนครรังสิต รัตนโกสินทร์
ช่วงวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ถึง 30 สิงหาคม 2567
เฝ้าระวังและป้องกันโรคเหา รัตนโกสินทร์
ช่วงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึง 30 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากนครรังสิต รัตนโกสินทร์
ช่วงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึง 30 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
พิลาทิสเพื่อสุขภาพ ปี 2567
ช่วงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รัตนโกสินทร์
ช่วงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึง 30 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนเพียรปัญญา
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567
ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
สว.เสียงใส สุขกาย สบายใจ ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ไลน์แดนซ์ สาวน้อย200ปี ชุมชนรัตนโกสินทร์ 2567
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
อบรมและรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมนครรังสิต
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ 2567
ช่วงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึง 20 สิงหาคม 2567
ไลน์แดนซ์เสนาวิลล่า 91 ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านสีวลี 2 ปี 2567
ช่วงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนทองพูลอุทิศ
ช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพฯเมืองใหม่ ปี 2567
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2567
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต