โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2567 เพิ่มเติม

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

3.หลักการเหตุผล
     ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบานครรังสิต มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดำเนินการและบริหารจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต จึงได้ขอสนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ การจัดทำโครงการ การขอสนับสนุนงบประมาณ และบริหารทางด้านการเงินได้อย่างถูกต้อง

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการ
    4.2 เพื่อส่งเสริมกระบวนการ การมีส่วนร่วม เตรียมความพร้อมการดูแลสุขภาพในกลุ่ม หรือชุมชนของตนเอง

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - รวบรวมปัญหาของการเขียนโครงการ การดำเนินการ และการรายงานผลโครงการ
    - จัดทำแผนโครงการบริหารจัดการ ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
   ขั้นดำเนินการ
    - จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อพิจารณา อนุมัติโครงการ
    - ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการ อบรม ทราบ
    - จัดซื้อวัสดุที่จำเป็นในการบริหารจัดการโครงการ
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.11 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]  จำนวน 400  คน
    ผู้ขอสนับสนุนโครงการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง
   กิจกรรม : อบรมผู้ขอสนับสนุนโครงการ
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
      
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.10 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
      
   แผนสุขภาพ
       บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 17 มีนาคม 2567 สิ้นสุด 18 มีนาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินการ Parco khaoyai by Bonanza

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 1,316,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการกองทุน 1 คืน 2 วัน กลุ่มเป้าหมาย 400 คน
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คนๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- ค่าวิทยากรกลุ่ม 6 คนๆละ 9 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 64,800.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเต็มวันๆละ 100 บาท จำนวน 400 คน 2 วัน เป็นเงิน 80,000.00 บาท
- ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 8 ล้อ 45 ที่นั่ง 9 คัน ราคาวันละ 15,000 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 270,000.00 บาท
- ค่าที่พัก 400 คน ๆ ละ 750 บาท ต่อคืน จำนวน 1 คืน เป็นเงิน 300,000.00 บาท
- ค่าอาหารครบทุกมื้อ 400 คน ๆ ละ 800 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 320,000.00 บาท
- ค่าห้องประชุม ราคาวันละ 15,000 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 30,000.00 บาท
- ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จำนวน 400 คนๆละ 600 บาท 1 วัน เป็นเงิน 240,000.00 บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร (กิโลเมตรละ 4 บาท) จ่ายตามระยะทางจริง เป็นเงิน 10,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,316,000.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนโครงการและบริหารจัดการโครงการได้ตรงตามระเบียบ
    2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านสุขภาพ และมีภาคีเครือข่าย เพื่อนำไปพัฒนาสุขภาพในชุมชน

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นาวาตรีหญิง นลินี คุณธานี หน่วยงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต