โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2567

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

3.หลักการเหตุผล
     ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ (เทพธัญญะอุปถัมภ์) ได้ดำเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยเปิดศูนย์ฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยเพื่อให้บริการแก่ประชาชน จากผู้ที่มารับบริการปัญหาสุขภาพที่พบส่วนใหญ่คือ ข้อติด ข้อเสื่อม การหดเกร็งของกล้ามเนื้อ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถรับการฟื้นฟูได้ด้วยตัวเอง แต่ก็มีผู้ป่วยเรื้อรังอัมพฤกษ์ อัมพาต ข้อติด ข้อเสื่อม ที่ไม่สามารถมารับการรักษาได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากการเดินทางไม่สะดวก จึงได้ร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครรังสิต กลุ่มนวดแผนไทย เพื่อลงชุมชนให้การฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังอัมพฤกษ์ อัมพาต ในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคที่สามารถป้องกันได้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในเชิงรุก

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ข้อติด กล้ามเนื้อหดเกร็ง ให้สามารถดำรงชีวิตได้ดีขึ้น
    4.2 เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของโรคที่สามารถป้องกันได้ในกลุ่มเป้าหมาย
    4.3 เพื่อให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุในชุมชน

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการ
    - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอคำปรึกษาในการเขียนโครงการและวิธีการดำเนินการ
    - สำรวจผู้พิการ ผู้ป่วย และผุู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต
    - จัดทำโครงการเพื่อการขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
   ขั้นดำเนินการ
    - ประชุมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชี้แจ้งรายละเอียดแผนงาน และมอบหมายหน้าที่
    - บริการเชิงรุกด้วยการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุแต่ละรายด้วยการนวดแผนไทย ประคบสมุนไพร และกายภาพบำบัด โดยจะให้บริการสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง
    - ตรวจประเมินผู้เข้ารับบริการ 3 เดือนครั้ง เพื่อติดตามอาการของผู้ป่วยและยุติการให้บริการ พร้อมทั้งคัดเลือกผู้เข้ารับบริการรายใหม่
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.7 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน 50  คน
    บริการเชิงรุกในชุมชน ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ จำนวน 50 ราย ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการ
   กิจกรรม : 8. อื่นๆ (ระบุ) ฟื้นฟูสภาพตามแนวทางแพทย์แผนไทย
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       8. อื่นๆ (ระบุ)
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2567 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินการ ในเขตเทศบาลนครรังสิต

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 424,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำการนวดฟื้นฟูด้วยการแพทย์แผนไทย จำนวน 13 คน ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำการนวดฟื้นฟูด้วยการแพทย์แผนไทย จำนวน 13 คน ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 12 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 60,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำการนวดฟื้นฟูด้วยการแพทย์แผนไทย จำนวน 13 คน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำการนวดฟื้นฟูด้วยการแพทย์แผนไทย จำนวน 13 คน ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 12 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 60,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำการนวดฟื้นฟูด้วยการแพทย์แผนไทย จำนวน 13 คน ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 โดยปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครทำการนวดฟื้นฟูด้วยการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 คน ประจำเดือน สิงหาคม 2567 โดยปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 100 บาท/ผู้รับบริการ 1 คน จำนวน 13 วัน X 100 บาท X 50 คน เป็นเงิน 65,000.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ เช่น ยาหม่อง น้ำมันนวด สมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร การบูร ฯลฯ 20,000.00 บาท เป็นเงิน 20,000.00 บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เล่มบันทึกการปฏิบัติงาน กระดาษ ปากกา ฯลฯ 4,000.00 บาท เป็นเงิน 4,000.00 บาท
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง หมวกคลุมผม ฯลฯ 20,000.00 บาท เป็นเงิน 20,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 424,000.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 424,000.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการของการฟื้นฟูสภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น
    2. ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยและญาติที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ
    3. ร้อยละ 85 ของอาสาสมัครสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการแพทย์แผนไทยเชิงปฏิบัติได้

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางสาวนพวรรณ เรียงวงษ์ หน่วยงาน ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นางสาวอริยาภรณ์ ปาณะประสิทธิ์พร ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต