โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3 ปี 2567

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3

3.หลักการเหตุผล
     ในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจัยการลดลงของอัตราการเกิดและอายุเฉลี่ยของประชากรยืนยาวขึ้น จึงทำให้เกิดอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นตามมาด้วย การที่สังคมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้น มีผลกระทบโดยรวมโดยเฉพาะด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ทำให้เกิดภาวะพึ่งพิงเนื่องจากผู้สูงอายุมีภาวะร่างกายและสุขภาพที่เสื่อมลง และสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือด้านจิตใจ การพบปะผู้คนก็น้อยลงทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว้าเหว่มีภาวะซึมเศร้าและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะจิตใจที่รุนแรงได้ โครงการฯดังกล่าวจึงจัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างเสริมทางด้านสุขภาพกายและใจ โดยหวังให้ผู้สูงอายุได้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพ และได้นำความรู้ด้านการดูแลสุขภาพไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพลดภาวะพึ่งพิงลง ในปี 2566 ประชากรสูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิตมีจำนวน 14,656 คน คิดเป็นร้อยละ 17.35 แบ่งเป็นกลุ่มติดสังคม 14,022 คน กลุ่มติดบ้าน 413 คน และ กลุ่มติดเตียง 221 คน เทศบาลนครรังสิตเล็งเห็นถึงความสำคัญของประชากรสูงอายุกลุ่มนี้ ต้องการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ลดภาวะพึ่งพิงลง มีจิตใจที่แจ่มใสจากการได้พบปะผู้คน และทำกิจกรรมร่วมกัน จึงได้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิตได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นการรวมกลุ่มของชุมชนและจัดตั้งเป็นชมรม โดยเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปรับตัวที่เหมาะสมกับวัย และโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
    4.2 เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองภาวะสุขภาพให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนฯ
   ขั้นดำเนินการ
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนในชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.5 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 150  คน
    สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 3
   กิจกรรม : 5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินการ วัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 175,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
เดือนตุลาคม 2566 การให้ความรู้เรื่อง HLO รอบรู้เรื่องยา
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาดำเนินการ(กระดาษ A4 ปากกา ดินสอ แม็ก และลูกแม็ก ไวนิล ฯลฯ) เป็นเงิน 6,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 150 คนๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 12,750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 24,000.00 บาท
เดือนพฤศจิกายน 2566 การให้ความรู้เรื่องการป้องกันและชลอภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คนๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 150 คนๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 12,750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 21,000.00 บาท
เดือนธันวาคม 2566 การให้ความรู้เรื่อง โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คนๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 150 คนๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 12,750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 21,000.00 บาท
เดือนมีนาคม 2567 การให้ความรู้เรื่อง การทำสมุนไพรไล่ยุง
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คนๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 400 บาท เป็นเงิน 400.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 400 บาท เป็นเงิน 1,600.00 บาท
- ค่าวัสดุที่ใช้ในกิจกรรม 150 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 150 คนๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 12,750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 27,500.00 บาท
เดือนพฤษภาคม 2567 การให้ความรู้เรื่อง สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ และการทำความสะอาดฟันปลอม
- ค่าอาหารกลางวัน 150 คนๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 12,750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 18,000.00 บาท
เดือนมิถุนายน 2567 การบริหารนิ้วมือด้วยสิ่งประดิษฐ์
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย 1 คนๆละ 1 ชั่วโมงๆละ 400 บาท เป็นเงิน 400.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 400 บาท เป็นเงิน 1,600.00 บาท
- ค่าวัสดุที่ใช้ในกิจกรรม 150 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 150 คนๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 12,750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 27,500.00 บาท
เดือนกรกฎาคม 2567 การให้ความรู้เรื่อง สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
- ค่าอาหารกลางวัน 150 คนๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 12,750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 18,000.00 บาท
เดือนสิงหาคม 2567 การให้ความรู้เรื่อง จัดดีหลีกเลี่ยงการล้ม
- ค่าอาหารกลางวัน 150 คนๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 12,750.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆละ 35 บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 18,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175,000.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 70 ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี
    2. มีการร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 / ครั้ง

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางนพพา บุญพร หน่วยงาน ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นายชั้น รักสูงเนิน ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 3

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต