โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ ส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครรังสิต หมู่ 1 ถึงหมู่ 4

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ศุนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต

3.หลักการเหตุผล
     ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย (Aged Society) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึง พ.ศ. 2564 ไทยมีสัดส่วนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 12 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 1 ใน 6 ของประชากรไทย ถือเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์ และพร้อมจะขยับขึ้นเป็นสังคมสูงอายุแบบสุดยอด (Hyper Aged Society) ซึ่งมีสัดส่วนประชากรที่อายุมากกว่า 65 ปีถึงร้อยละ 20 หรือมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปีกว่าร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2584 การเตรียมการด้านสาธารณสุข และสังคมที่ต้องให้การดูแลผู้สูงวัยที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงจนติดบ้านติดเตียงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมความพร้อมให้เพียงพอ เพื่อให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวมีอายุที่ยืนยาวขึ้น ซึ่งเทศบาลนครรังสิตใช้รูปแบบที่เรียกว่า Community Based long term care โดยส่งอาสาบริบาลท้องถิ่นไปดูแลผู้สูงวัยที่ป่วยติดเตียงตามบ้านวันละ 1 – 2 ชั่วโมง เพื่อการดูแลขั้นพื้นฐาน ทำความสะอาดร่างกาย ป้อนอาหาร ป้อนยา ซักล้าง ซึ่งเป็นบริการทางสังคมไม่ให้รู้สึกถูกทอดทิ้ง งานทันตสาธารสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) เทศบาลนครรังสิต มุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เนื่องจากผู้ป่วยมีความสามารถในการเคี้ยว การกลืน และการดูแลตนเองที่ลดลง หากทำความสะอาดช่องปากได้ไม่ดี อาจเป็นเหตุให้มีเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราสะสมในช่องปาก และอาจเป็นสาเหตุเกิดสภาวะปอดติดเชื้อเป็นอันตรายได้ ดังนั้น การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยติดเตียงจึงมีความสำคัญไม่ต่างจากการดูแลสุขภาพทั่วไป และจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ควรใช้ เช่น แปรงซอกฟัน แปรงกระจุกเดียว ดังนั้นผู้ป่วยและผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมีความจำเป็นที่จะได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพด้านทันตสาธารณสุข ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปาก การทาฟลูออไรด์วานิช รวมทั้งการได้รับความรู้และฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปาก และการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการดูแลสุขภาพช่องปาก ตลอดจนการให้คำแนะนำผู้ดูแล ยิ่งไปกว่านั้นการเยี่ยมผู้ป่วยยังช่วยเยียวยาสภาพจิตใจทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล อันจะส่งผลให้บุคคลทั้งคู่มีภาพจิตที่ดี มีกำลังใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดชั่วอายุขัย

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการบริการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้น
    4.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับอุปกรณ์เสริมในการทำความสะอาดช่องปากที่จำเป็น
    4.3 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับบริการทาฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุตามความเหมาะสม
    4.4 เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครรังสิต กลุ่มเป้าหมาย สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - สำรวจข้อมูลประชากรและเขตพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมาย
    - เขียนร่างโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
   ขั้นดำเนินการ
    - ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำแผนที่เพื่อลงเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ประชุมวางแผนร่วมกับทีมทันตบุคลากร เพื่อแบ่งพื้นที่
    - ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามแผนเพื่อลงเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย
    - สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการและประเมินผล
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.7 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน 365  คน
    กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครรังสิต หมู่ 1 ถึงหมู่ 4 ได้แก่ 1) หมู่ 1 จำนวน 65 ราย 2) หมู่ 2 จำนวน 70 ราย 3) หมู่ 3 จำนวน 110 ราย 4) หมู่ 4 จำนวน 120 ราย
   กิจกรรม : 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 4 มีนาคม 2567 สิ้นสุด 30 สิงหาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินการ หมู่ 1 ถึง หมู่ 4 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 174,035.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ชุดสาธิตแปรงสีฟันสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 365 ชุด ชุดละ 50 บาท (แปรง+ยาสีฟัน) เป็นเงิน 18,250.00 บาท
- ชุดอุปกรณ์เสริมสาธิตการทำความสะอาดช่องปากผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้พิการ (แปรงซอกฟัน+แปรงกระจุกเดียว) จำนวน 365 แพ็ค แพ็คละ 150 บาท เป็นเงิน 54,750.00 บาท
- ผ้าก๊อซ ชนิดสเตอไรล์ ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 3 กล่อง กล่องละ 10 ชิ้น กล่องละ 220 เป็นเงิน 660.00 บาท
- ถุงผ้าใส่อุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปาก จำนวน 365 ใบ ใบละ 30 บาท เป็นเงิน 10,950.00 บาท
- อุปกรณ์ตรวจฟัน(เครื่องมือตรวจหารอยฟันผุ+กระจก) จำนวน 365 ชุด ชุดละ 85 บาท เป็นเงิน 31,025.00 บาท
- น้ำยาทำความสะอาดและลดการอักเสบในช่องปาก C20 ขนาด 50 ml จำนวน 365 ขวด ราคาขวดละ 80 บาท เป็นเงิน 29,200.00 บาท
- ฟลูออไรด์วานิช single dose (0.5 ml.) จำนวน 365 บาท ชิ้นละ 80 บาท เป็นเงิน 29,200.00 บาท
รวมเป็นเงิน 174,035.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 174,035.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของของกลุ่มเป้าหมายได้รับตรวจและประเมินสภาวะสุขภาพช่องปากเบื้องต้น
    2. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของของกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ในเรื่องการใช้อุปกรณ์เสริมในการดูแลช่องปากตามความจำเป็น และสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม
    3. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของของกลุ่มเป้าหมายได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชตามความเหมาะสม
    4. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางสาวคชานารีภัทร เกลี้ยงคำพิบูลย์ หน่วยงาน ศุนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นางสาวอริยาภรณ์ ปาณะประสิทธิ์พร ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์)

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต