โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ หนูน้อยนครรังสิต ห่างไกลฟันผุ 2567

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน เทศบาลนครรังสิต

3.หลักการเหตุผล
     จากรายการสภาวะทันตสุขภาพช่องปากแห่งชาติ สำรวจพบกลุ่มเด็กอายุ 3 ปี ตรวจพบฟันผุร้อยละ 52 และมีประสบการณ์การสูญเสียฟันน้ำนมจากโรคฟันผุคิดเป็นร้อยละ 2 สำรวจกลุ่มเด็กอายุ 5 ปี ตรวจพบฟันผุ ร้อยละ 75 และมีประสบการณ์การสูญเสียฟันน้ำนมจากโรคฟันผุคิดเป็นร้อยละ 6 สะท้อนว่าในปัจจุบันปัญหาด้าน ทันตสุขภาพ ยังเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งสุขภาพร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาด้านทันตสุขภาพ เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การดูแล สุขภาพช่องปากที่ไม่ถูกวิธี ทัศนคติในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่ถูกต้อง ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีป้องกัน ฟันผุ จึงทำให้เด็กเล็กไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมเมื่อเกิดโรคฟันผุขึ้น ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต เร็งเห็นถึงความสำคัญในการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ตั้งแต่ฟันซี่แรกของเด็กในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต จึงจัดทำโครงการหนูน้อยนครรังสิต ห่างไกลฟันผุ เพื่อให้โอกาสการสูญเสียฟันจากโรคฟันผุลดน้อยลง ด้วยการเคลือบฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ การให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ปกครองและคุณครูที่ดูแลเด็ก ตลอดจนการให้การแนะนำการรักษาที่ถูกต้องและ เหมาะสม

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน 3-5 ปี ของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิตรับผิดชอบ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
    4.2 เพื่อกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน 3-5 ปี ของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิตรับผิดชอบ ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุขและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
    - สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเด็กก่อนวัยเรียน 3-5 ปี โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลนครรังสิต
    - จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
    - ขออนุมัติโครงการต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
   ขั้นดำเนินการ
    - ประสานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
    - ตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์ เด็กก่อนวัยเรียน 3-5 ปี จำนวน 1-2 ครั้ง(อย่างน้อยจำนวน 1 ครั้ง) ช่วงเดือนมีนาคม 2567 หรือ ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2567 และส่งรักษาต่อในรายที่พบปัญหาเร่งด่วน
    - สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน
    - รายงานผลการดำเนินงาน
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1000  คน
    โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครรังสิต จำนวน 11 แห่ง 1. โรงเรียนเพียรปัญญา 2. โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ 3. โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ เทศบาลนครรังสิต 4. โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ 5. โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ 6. โรงเรียนธัญวิทย์ 7. โรงเรียนรังสฤษฏ์ สองภาษา 8. โรงเรียนเอกนานา 9. โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ 10. โรงเรียนบ้านวังทอง 11. โรงเรียนทิพพากร
   กิจกรรม : 7. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       7. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2567 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครรังสิต จำนวน 11 แห่ง 1. โรงเรียนเพียรปัญญา 2. โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ 3. โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ เทศบาลนครรังสิต 4. โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ 5. โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ 6. โรงเรียนธัญวิทย์ 7. โรงเรียนรังสฤษฏ์ สองภาษา 8. โรงเรียนเอกนานา 9. โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ 10. โรงเรียนบ้านวังทอง 11. โรงเรียนทิพพากร

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 68,520.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ฟลูออไรด์วานิช single use จำนวน 1000 ชิ้น ชิ้นละ 60 บาท เป็นเงิน 60,000.00 บาท
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือการแพทย์ ไม่มีแป้ง จำนวน 19 กล่อง กล่องละ 160 บาท ผ้าGauze3x3 จำนวน 4 กล่อง กล่องละ 195 บาท เป็นเงิน 4,620.00 บาท
- ชุดสาธิตการแปรงฟัน เช่น โมเดลสอนแปรงฟันพร้อมแปรง ฯลฯ เป็นเงิน 3,900.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,520.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 70 ของกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน 3-5 ปี โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลนครรังสิต ได้รับกาตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
    2. ร้อยละ 70 ของกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน 3-5 ปี โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลนครรังสิต ได้เคลือบฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ หน่วยงาน เทศบาลนครรังสิต
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


ร้อยตำรวจเอกตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต