จัดอันดับอัตราป่วยและอัตราป่วยตายโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ.2559