โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิต ประจำปีการศึกษา 2567

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน เทศบาลนครรังสิต

3.หลักการเหตุผล
     การตรวจสุขภาพนักเรียนในเขตเทศบาลเป็นหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนได้ทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนการตรวจสุขภาพนักเรียนจากทีมแพทย์และบุคลากร ทางการแพทย์ ทำให้ค้นพบภาวะที่ผิดปกติโดยไม่แสดงอาการจากการวินิจฉัยจากแพทย์ เกณฑ์การตรวจสุขภาพ นักเรียนประกอบด้วย ตรวจการเจริญเติบโต โดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง หาค่าดัชนีมวลกาย ความสมบูรณ์ร่างกาย ภาวะโภชนาการ ตรวจความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้า ตรวจผม ศรีษะ หุ จมูก ปาก ลิ้น เหงือก การตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์(PE) อาทิ การตรวจตา หู จมูก ลิ้น ฟัน เหงือก คอ ทอนซิล ต่อมไทรอยด์ ต่อมน้ำเหลือง ปอด หัวใจ ตับ ม้าม กระเพาะอาหาร ลำไส้ ระบบประสาท ผิวหนัง กระดูก การพูด การตรวจสอบการได้ยิน และการตรวจวัดสายตาทั่วไป ตาบอดสี ซึ่งจะเป็นการคัดกรองสุขภาพนักเรียน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตในวัยเรียน ทางด้านร่างกาย จิตใจสู่การพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของระบบข้อมูล งานส่งเสริมสุขภาพเห็นความสำคัญของการ สร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน จึงได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรอง สุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิต ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุง กระบวนการทำงานให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของเด็กประถมศึกษาในปัจจุบัน .

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อคัดกรองสุขภาพของนักเรียนโดยผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์
    4.2 เพื่อนำข้อมูลผลการตรวจสุขภาพมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - เขียนโครงการนำเสนอ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
    - ประสานงานทีมแพทย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ในการตรวจสุขภาพนักเรียน
    - ประสานงานกับโรงเรียนเป้าหมายทั้ง 13 โรงเรียน
   ขั้นดำเนินการ
    - ประสานงานครูอนามัยโรงเรียนเป้าหมายทั้ง 13 โรงเรียนเพื่อนัดวันเข้าตรวจ
    - ดำเนินการตรวจสุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิต โดยแพทย์ และทีมบุคลากรทางการแพทย์
    - ติดตามผลตรวจสุขภาพนักเรียนในรายที่ต้องได้รับการดูแลแก้ไขและส่งต่อ
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 3600  คน
     นักเรียนกลุ่มวัยเรียน ป.1-ป.4 จำนวน 13 โรงเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต ดังนี้ 1.โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 2.โรงเรียนทองพูลอุทิศ 3.โรงเรียนเอกนานา วิเทศศึกษา 4.โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา 5.โรงเรียนประถมศึกษา นครรังสิต 6.โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 7.โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา 8.โรงเรียนดวงกมล 9.โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 10.โรงเรียนบรรจบรักษ์ 11.โรงเรียนอุดมวิทยา 12.โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 13.โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์
   กิจกรรม : 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2567 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเป้าหมาย 13 แห่ง

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 433,600.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน 3,600 คนๆละ 120 บาท เป็นเงิน 432,000.00 บาท
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 1x2 เมตร ราคา ตรม.ละ 200 บาท จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 400.00 บาท
- ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ A4,ปากกา ฯลฯ เป็นเงิน 1,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 433,600.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 85 ของนักเรียนวัยเรียนป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิต ได้รับการตรวจสุขภาพโดยแพทย์
    2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีความผิดปกติได้รับคำแนะนำ และส่งต่อให้ได้ รับการรักษา ที่เหมาะสม

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ หน่วยงาน เทศบาลนครรังสิต
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต