โครงการ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ


ปีงบประมาณ :
ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ช่วงเวลา 28 ธันวาคม 2563-25 กุมภาพันธ์ 2564
ควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
ช่วงเวลา 12 มกราคม 2564-10 มีนาคม 2564
ควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เฟส 2
ช่วงเวลา 20 มกราคม 2564-30 พฤษภาคม 2564
ควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เฟส 3
ช่วงเวลา 20 มกราคม 2564-30 พฤษภาคม 2564
ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3
ช่วงเวลา 3 พฤษภาคม 2564-31 สิงหาคม 2564
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต