โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ ลีลาศเพื่อสุขภาพ 200 ปี 2567

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กลุ่มลีลาศเพื่อสุขภาพ

3.หลักการเหตุผล
     การลีลาศ เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกาย (Physical activity) และเป็นการออกกำลังกาย (Exercise training) ที่มีผลต่อสุขภาพ (Health) การฝึกลีลาศอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการฝึกแบบแอโรบิค (Aerobic training) ที่เสริมสร้างประสิทธิภาพ ของระบบการผลิตพลังงานที่ใช้ออกซิเจน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความอดทนของระบบหายใจ และไหลเวียนโลหิต ดังนั้น การลีลาศจึงเป็นการออกกำลัง ตามหลักวิทยาศาสตร์ และยังอาศัยศิลปะในการเคลื่อนไหว เพื่อความสวยงาม กลุ่มลีลาศเพื่อสุขภาพ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานสามารถลดน้ำหนักได้
    4.2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมารวมกลุ่มออกกำลังกายด้วยลีลาศสม่ำเสมอ

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขขอคำปรึกษา
    - เขียนโครงการและทำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินงาน
   ขั้นดำเนินการ
    - ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานงานผู้นำออกกำลังกาย สถานที่ที่ใช้ในการทำกิจกรรม
    - วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก คำนวน BMI เดือนละครั้ง
    - จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 - 11.00 น. และ วันอาทิตย์​ เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครรังสิต(ฟิตเนสชั้น 1)
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 20  คน
    ประชาชนชุมชนรัตนโกสินทร์ และผู้สนใจในเขตเทศบาลนครรังสิต
   กิจกรรม : 6. อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยลีลาศ
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       6. อื่นๆ (ระบุ)
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครรังสิต (หลังเก่า ซอย ๑๐/๑)

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 29,800.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย จำนวน 96 วัน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 28,800.00 บาท
- ค่าอุกปรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม ปากกากระดาษA4ไวนิล อื่นๆ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,800.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน น้ำหนักลดลงอย่างน้อย 2 กิโลกรัม
    2. ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 8 ครั้ง

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางไฉไล กาญจนกันติ หน่วยงาน กลุ่มลีลาศเพื่อสุขภาพ
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นางมะยุรี รัศมิทัต ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มลีลาศเพื่อสุขภาพ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต