โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ปี 2567

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์

3.หลักการเหตุผล
     ไลน์แดนซ์บาสโลปเป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถออกกำลังกายได้ทุกเพศทุกวัย เป็นการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้สมาธิและการจดจำ ประโยชน์ของการเต้นจึงไม่จำกัดอยู่แค่ทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังดีต่อจิตใจและสมองด้วย กลุ่มไลน์แดนซ์แอนด์บาสโลป จึงเสนอโครงการนี้เพื่อขอสนับสุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายของกลุ่มเป้าหมายด้วยการออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์
    4.2 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขขอคำปรึกษา
    - ประฃุมกลุ่มเพื่อเลือกหัวหน้าโครงการ และกรรมการดำเนินงาน
    - เชียนโครงการและทำเสนอ โครงการ เพื่่อขออนุมัติงบประมาณ
   ขั้นดำเนินการ
    - แบ่งหน้าที่ของกรรมการตามความเหมาะสม
    - ประสานงานผู้นำเต้น สถานที่ที่ใช้ในการทำกิจกรรม
    - จัดกิจกรรมออกกำลังกาย โดยการเต้น ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง
    - - อังคาร พุธ และ ศุกร์ เวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น.
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 20  คน
    กิจกรรมออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์แอนด์บาสโลป
   กิจกรรม : 6. อื่นๆ (ระบุ) กิจกรรมออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์แอนด์บาสโลป
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       6. อื่นๆ (ระบุ)
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินการ ลานกลางน้ำเสร็จพ่อ ร. 5 ( ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ )

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 46,100.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย จำนวน 1 คน จำนวน 132 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 เป็นเงิน 39,600.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม เช่น ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าป้ายไวนิล,ค่าเครื่องเขียน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าเครื่องเสียงใช้ในโครงการ ดอกลำโพง 15 นิ้ว (แบบลาก) เป็นเงิน 5,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,100.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์
    2. ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายไม่มีการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางโสภาพรรณ โพธิ์แก้ว หน่วยงาน ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นายประเวศ แสงน้ำ ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธาน ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต