โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ พิลาทิสเพื่อสุขภาพ ปี 2567

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กลุ่มพิลาทิสเพื่อสุขภาพ

3.หลักการเหตุผล
     ประโยชน์ที่ได้รับจากการออกกำลังกายด้วยการเล่นพิลาทิส ช่วยทั้งในเรื่องของการเคลื่อนไหวของร่างกายและความมั่นคงของร่างกายให้สามารถเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นกระฉับกระเฉง มีการฝึกลมหายใจร่วมกับการเคลื่อนไหวทำให้ช่วยเรื่องสมาธิ การผ่อนคลายและลดความเครียด เพิ่มความยืดหยุ่นในร่างกายเกือบทั้งตัวช่วยในคนที่มีความยืดหยุ่นต่ำให้มีการยืดหยุ่นของร่างกายมากขึ้นสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆได้เป็นอย่างดี

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายด้วยพิลาทิสอย่างสม่ำเสมอ
    4.2 เพื่อปรับสมดุลให้กับกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ลดปัญหาการพลัดตกหกล้ม

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ วางรูปแบบการทำงานโครงการพิลาทิส
    - จัดหาจัดจ้างผู้นำในการออกกำลังกาย
    - ติดต่อขอใช้สถานที่ในการดำเนินกิจกรรมนี้(ห้องโยคะฟิตเนส มบ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี)
    - กำหนดวันเวลาในการดำเนินกิจกรรมให้สมาชิกทราบ
    - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกในชุมชนเขตเทศบาลนครรังสิตและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมในกิจกรรม
   ขั้นดำเนินการ
    - ประชุม วางแผน ดำเนินงาน มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
    - ติดต่อประสานงานครูผู้นำออกกำลังกาย
    - ดำเนินการขอใช้สถานที่ห้องโยคะฟิตเนส หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี
    - ดำเนินกิจกรรมวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 17. 00 - 18.00 น.
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 20  คน
    ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตที่สนใจการออกกำลังกายด้วยพิลาทิส
   กิจกรรม : 6. อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยพิลาทิส
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       6. อื่นๆ (ระบุ)
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 2 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินการ ห้องโยคะฟิตเนส มบ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 40,600.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย จำนวน 132 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 39,600.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมเช่นไวนิล ปากกา กระดาษและอื่นๆ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 40,600.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,600.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 80 ของสมาชิก ร่วมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
    2. ร้อยละ 80 ของสมาชิกไม่มีการพลัดตกหกล้ม

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นางประเทือง นวลพลับ หน่วยงาน กลุ่มพิลาทิสเพื่อสุขภาพ
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นางสาวรสสุคนธ์ เพ็ชรคง ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานโครงการ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต