โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ เยี่ยมเยือนเพื่อสุขภาพฟันดีของผู้พิการ ปี 2567

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลประชาธิปัตย์

3.หลักการเหตุผล
     กลุ่มผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรังที่เกิดความพิการในภายหลัง เป็นกลุ่มที่ด้อยโอกาสมากที่สุดในการมารับบริการทันตกรรม เนื่องจากสภาพร่างกาย สังคม และเศรษฐานะ ของประชาชนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหามาก การเข้าถึงการบริการในสถานบริการก็มีจำนวนน้อย โรคในช่องปากที่พบมากทั่วไปคือโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ โรคดังกล่าวจะยิ่งพบมากขึ้นไปอีกในกลุ่มผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง ทั้งนี้จากสภาพร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และสาเหตุเกิดจากการไม่ดูแลทันตสุขภาพของตนเองร่วมทั้งสภาพร่างกายไม่เอี้ออำนวย หรือการขาดความรู้เรื่องการรักษาอนามัยช่องปากอย่างถูกต้อง ทำให้เกิดฟันผุและโรคเหงือกอักเสบได้ง่าย ประการสำคัญ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง เมื่อเกิดโรคขึ้นแล้วจะลุกลามอย่างรวดเร็ว กลายเป็นโรคเรื้อรัง บั่นทอนสุขภาพร่างกายและจิตใจเป็นอันมาก เป็นการเพิ่มปัญหาทันตสุขภาพขึ้นไปอีกนอกเหนือจากปัญหาความพิการและโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่ นอกจากนี้ ผู้ดูแลผู้พิการมีบทบาทที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วยและภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องที่จะสามารถดูแลสุขภาพช่องปากของผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ ดังนั้นกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ได้เห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเยี่ยมเยือนเพื่อสุขภาพฟันดีของผู้พิการ เพื่อติดตามเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยและมูลนิธิสิริวัฒนาเพื่อผู้พิการ ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ให้ทันตสุขศึกษา การทำความสะอาดช่องปาก สนับสนุนแปรงสีฟันและยาสีฟัน ให้บริการทาฟลูออไรด์วานิช ให้คำปรึกษา ทำให้สามารถเห็นถึงปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทำให้ปัญหาด้านทันตสุขภาพของผู้ป่วยลดน้อยลง มีสุขภาพที่ดีขึ้น

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อให้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงได้รับการเยี่ยมบ้าน ได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก
    4.2 เพื่อให้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง และผู้ดูแลผู้พิการได้รับทันตสุขศึกษา มีความรู้ ทัศนคติและทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
    4.3 เพื่อให้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงได้รับบริการทาฟลูออไรด์วานิช

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - จัดทำโครงการเยี่ยมเยือนเพื่อสุขภาพฟันดีของผู้พิการ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ปีงบประมาณ2567เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
    - จัดเตรียมของสนับสนุน ได้แก่ แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน ตรวจสุขภาพช่องปาก แผ่นพับ สื่อความรู้ทันตสุขศึกษา แปรงสีฟัน ยาสีฟันและฟลูออไรด์วานิช
    - ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้พิการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
   ขั้นดำเนินการ
    - ตรวจสุขภาพช่องปาก
    - ให้ทันตสุขศึกษา การทำความสะอาดช่องปาก (การแปรงฟัน การเช็ดเหงือก การใช้แปรงซอกฟัน)
    - ทาฟลูออไรด์วานิช
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.7 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน 40  คน
    กลุ่มคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลนครรังสิต หมู่ 5, 6 จำนวน 40 คน
   กิจกรรม : 8. อื่นๆ (ระบุ) ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       8. อื่นๆ (ระบุ)
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2567 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินการ บ้านผู้พิการติดบ้านหรือผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลนครรังสิต หมู่ 5-6

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 7,514.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าฟลูออไรด์วานิช ขนาด 0.5 ml. x 100 dose 1 pack x 2,889.00 บาท เป็นเงิน 2,889.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์สาธิตการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันผู้พิการ(แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และกระเป๋าใส่อุปกรณ์สาธิต) 40คน x 80 บาท เป็นเงิน 3,200.00 บาท
- ค่าแปรงซอกฟัน 15 คน x 95 บาท เป็นเงิน 1,425.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,514.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ80 ของผู้พิการที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
    2. ร้อยละ80 ของผู้พิการที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน ได้รับทันตสุขศึกษา การดูแลทำความสะอาดช่องปาก
    3. ร้อยละ80 ของผู้พิการที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน ได้รับบริการทาฟลูออไรด์วานิช

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า ทพญ.สุนิธิ เธียระวิบูลย์  หน่วยงาน โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


นายรังสรรค์ บุตรชา ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต