โครงการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ


ปีงบประมาณ :
โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 9
ช่วงเวลา 18 พฤศจิกายน 2563-16 กันยายน 2564
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
ช่วงเวลา 1 มกราคม 2564-15 กันยายน 2564
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
ช่วงเวลา 1 มกราคม 2564-31 มีนาคม 2564
การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
ช่วงเวลา 1 มกราคม 2564-15 กันยายน 2564
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
ช่วงเวลา 1 มกราคม 2564-15 กันยายน 2564
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2563-30 สิงหาคม 2564
พัฒนาศักยภาพ Care giver
ช่วงเวลา 1 มีนาคม 2564-15 กันยายน 2564
พัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ
ช่วงเวลา 25 เมษายน 2564-15 กันยายน 2564
สำรวจภาวะสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2564
ช่วงเวลา 1 ธันวาคม 2563-15 กันยายน 2564
โครงการให้ยืมอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการ
ช่วงเวลา 3 พฤษภาคม 2564-15 กันยายน 2564
พัฒนาทักษะกายใจผู้สูงวัย
ช่วงเวลา 25 ธันวาคม 2563-25 ธันวาคม 2563
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต