โครงการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ


ปีงบประมาณ :
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 15 กันยายน 2566
โรงเรียนปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 15 กันยายน 2566
การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน นครรังสิต รัตนโกสินทร์ และ ศพด.ฯ
ช่วงวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึง 8 กันยายน 2566
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2566
ช่วงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ถึง 15 กันยายน 2566
อาสาดูแลผู้สูงวัย
ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
พัฒนาทักษะกายใจผู้สูงวัย
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต