โครงการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ


ปีงบประมาณ :
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
ช่วงเวลา 1 มิถุนายน 2565-15 กันยายน 2565
การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2565-15 กันยายน 2565
การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
ช่วงเวลา 2 พฤษภาคม 2565-31 สิงหาคม 2565
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
ช่วงเวลา 2 พฤษภาคม 2565-15 กันยายน 2565
โรงเรียนปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
ช่วงเวลา 1 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ช่วงเวลา 5 พฤศจิกายน 2564-5 สิงหาคม 2565
การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
ช่วงเวลา 3 มกราคม 2565-15 กันยายน 2565
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต