โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic
แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต รหัส กปท. ...L6983
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

---------------------------------------------------------------------------

   
           ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”
           อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
1.ชื่อโครงการ เต้นแอโรบิคชุมชนบ้านฟ้าลากูน ปีงบประมาณ 2567

2.ชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กลุ่มชุมชนบ้านฟ้าลากูน

3.หลักการเหตุผล
     สำรวจความต้องการและความสนใจของสมาชิกในหมู่บ้านฟ้าลากูนเกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค อย่างถูกต้อง และเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สมาชิกสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้และมีประโยชน์อีกหลายด้านดังนี้ 1.การเต้นแอโรบิคเป็นการขยับร่างกายไปตามจังหวะของเพลงทำให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องทำให้กล้ามเนื้อกระชับและแข็งแรง 2.ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดและการสูบฉีดโลหิตของร่างกายดีขึ้น เพราะเมื่อเราออกกำลังกายหัวใจก็สามารถสูบฉีดเลือดไปตามเส้นเลือดได้เต็มที่ 3.ทำให้ระบบหายใจดีขึ้น ปอดจะมีการขยายเมื่อเราออกกำลังกาย ทำให้เราได้รับอ๊อกซิเจนเพิ่มมากขึ้นปอดก็จะแข็งแรงมากขึ้น 4.การออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้มากขึ้น เมื่อไขมันถูกเผาผลาญก็จะไม่อุดตันทางเดินโลหิตทำให้เลือดไหลเวียนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้น

4.วัตถุประสงค์    
    4.1 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้มีการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม
    4.2 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

5. วิธีดำเนินการ
   ขั้นเตรียมการ
    - สำรวจความต้องการของสมาชิกในหมู่บ้านฟ้าลากูน และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้สวนสาธารณะ และจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปการทำโครงการ
    - นำข้อมูลสุขภาพมาวางแผนดำเนินโครงการฯ
    - เขียนโครงการนำเสนออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
   ขั้นดำเนินการ
    - ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานผู้นำออกกำลังกาย
    - ดำเนินกิจกรรมเต้นแอโรบิค จำนวน 96ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 17.00 - 18.00 น. ที่ลานกิจกรรมบ้านฟ้าลากูน
   สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

6. กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม    
    6.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 20  คน
    สมาชิกบ้านฟ้าลากูนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครรังสิต
   กิจกรรม : 6. อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค
   เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ ( ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 )
       7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
   ประเภทการสนับสนุน( ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 )
       7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
   กลุ่มเป้าหมายหลัก
       7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
   กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
       6. อื่นๆ (ระบุ)
   แผนสุขภาพ
       ปัญหาสุขภาพอื่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2566 สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2567

8. สถานที่ดำเนินการ ลานกิจกรรม ชุมชนบ้านฟ้าลากูน

9. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 37,800.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าจ้างผู้นำออกกำลังกาย ชั่วโมงละ 300 บาทจำ 96 ครั้ง เป็นเงิน 28,800.00 บาท
- ค่าเครื่องเสียงใช้ในกิจกรรมแอโรบิค เป็นเงิน 9,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,800.00 บาท

10. ตัวชี้วัด / ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 85 ของประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการออกกำลังกายในระดับดี - ดีมาก
    2. ร้อยละ 60 ของประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการอย่างสม่ำเสมอ

11. คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ
    ข้าพเจ้า นาง สมจิต สนสายยันต์ หน่วยงาน กลุ่มชุมชนบ้านฟ้าลากูน
ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้
   ✓ ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
   ✓ สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
   ✓ รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


น.ส. สมพร พูขุนทด ( ประธานเสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มชุมชนบ้านฟ้าลากูน

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต