โครงการ


ปีงบประมาณ :
ออกกำลังกายด้วยแอโรบิค สร้างสรรค์ สุขภาพ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
200 ปี เพื่อสุขภาพลีลาศ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
สุขภาพดี ด้วยไลน์แดนซ์ กับชุมชนอยู่เจริญ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป สามวัย
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
200 ปี สุขภาพดีด้วยไลน์แดนซ์
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
สุขภาพดีด้วยวิธีโยคะ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 1 ปี งบประมาณ 2562
ช่วงเวลา 15 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2563,27 พฤศจิกายน 2561-27 พฤศจิกายน 2561, 28 มกราคม 2562-28 มกราคม 2562, 27 กุมภาพันธ์ 2562-27 กุมภาพันธ์ 2562, 27 มีนาคม 2562-27 มีนาคม 2562, 27 พฤษภาคม 2562-27 พฤษภาคม 2562
ดูแลสุขภาพชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200
ช่วงเวลา 25 ตุลาคม 2561-26 สิงหาคม 2562
โยคะได้มากกว่าที่คุณคิด
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
100 ปี สุขภาพดี ชีวีมีสุข
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
ลีลาศ100ปีเพื่่อสุขภาพ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
เคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยรังสิต
ช่วงเวลา 2 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
การรำมวยจีนด้วยสมาธิไท้เก๊ก
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
การรำพัดกังฟูเพื่อสุขภาพ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-31 ตุลาคม 2561,1 มีนาคม 2562-31 มีนาคม 2562, 1 เมษายน 2562-30 เมษายน 2562, 1 พฤษภาคม 2562-31 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนธัญบุรีส่งเสริมสุขภาพ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562
Modern Dance เพื่อสุขภาพ
ช่วงเวลา 3 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
ออกกำลังกายห่างไกลโรคด้วย Line Dance
, 1 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
ส่งเสริมสุขภาพด้วยการลีลาศ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
แอโรบิคเพื่อสุขภาพชุมชนเปรมปรีดิ์
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-14 กันยายน 2562
เต้นแอโรบิคชุมชนบ้านฟ้าลากูน
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
ออกกำลังกายแบบ body combat
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
ส่งเสริมสุขภาพไลน์แดนซ์สุขภาพดี ชมฟ้า - วรางกูล
ช่วงเวลา 2 ตุลาคม 2561-12 กันยายน 2562
อนุรักษ์รำไทยสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปี 2562
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
สร้างเสริมสุขภาพนาฎศิลป์ไทยศูนย์5
ช่วงเวลา 2 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-25 กันยายน 2562
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่4
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-25 กันยายน 2562
กลุ่ม Salsa - Bachata เพื่อสุขภาพ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุสร้างบุญ
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-30 สิงหาคม 2562
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่6
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-25 กันยายน 2562
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ ชมฟ้า - วรางกูล
ช่วงเวลา 12 ตุลาคม 2561-13 กันยายน 2562
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่5
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-25 กันยายน 2562
โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2561-30 กันยายน 2562
ไลน์แดนซ์รังสิตนิมิตรใหม่
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 3 ปี 2562
ช่วงเวลา 13 ตุลาคม 2561-13 กันยายน 2562
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ 2 ปี 2562
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2562
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2562
ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2561-31 ธันวาคม 2561,1 มกราคม 2562-31 มีนาคม 2562, 1 เมษายน 2562-30 มิถุนายน 2562, 1 กรกฎาคม 2562-31 สิงหาคม 2562
ไลน์แดนซ์สินสมุทร
ช่วงเวลา 1 ธันวาคม 2561-15 กันยายน 2562
สเปย์ตะไคร้หอมไล่ยุงลายห่างไกลโรคไข้เลือดออก
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2561-13 กันยายน 2562
ตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสติปัญญาและการเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน
ช่วงเวลา 1 มีนาคม 2562-15 กันยายน 2562
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในนักเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
ช่วงเวลา 12 พฤศจิกายน 2561-15 มีนาคม 2562,12 พฤศจิกายน 2561-15 มีนาคม 2562
เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเกินและส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมในเด็กก่อนวัยเรียน
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2561-29 มีนาคม 2562,1 พฤศจิกายน 2561-29 มีนาคม 2562, 1 พฤศจิกายน 2561-29 มีนาคม 2562, 1 พฤศจิกายน 2561-28 กุมภาพันธ์ 2562
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2561-15 กันยายน 2562
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2561-15 กันยายน 2562
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2561-29 ธันวาคม 2561
การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2561-28 กุมภาพันธ์ 2562
กำจัดและป้องกันเหาในนักเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
ช่วงเวลา 1 ธันวาคม 2561-28 กุมภาพันธ์ 2562
การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2562-31 กรกฎาคม 2562
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2562-30 กันยายน 2562
กำจัดและป้องกันเหาในนักเรียน โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2561-31 กรกฎาคม 2562
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2562-31 มีนาคม 2563
โรงเรียนปลอดโรค โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
ช่วงเวลา 1 มกราคม 2513-1 มกราคม 2513
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
ช่วงเวลา 15 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2561-13 กันยายน 2562
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2561-28 มิถุนายน 2562
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล
ช่วงเวลา 3 ธันวาคม 2561-15 กันยายน 2562
เยาวชนนครรังสิต เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น
ช่วงเวลา 3 ธันวาคม 2561-15 กันยายน 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักปลอดสารพิษ
ช่วงเวลา 3 ธันวาคม 2561-15 กันยายน 2562
ป้องกันและกำจัดเหาในนักเรียนปฐมวัย
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2561-30 สิงหาคม 2562
ธัญบุรีอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและกีฬาห่างไกลยาเสพติด
ช่วงเวลา 3 พฤศจิกายน 2561-6 มกราคม 2562,3 พฤศจิกายน 2561-6 มกราคม 2562
ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิตประจำปีการศึกษา 2562
ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2562-30 กันยายน 2562
รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2562
ช่วงเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2562-6 กรกฎาคม 2562
รณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติปี 2562
ช่วงเวลา 2 เมษายน 2562-31 กรกฎาคม 2562
วัยเรียนวัยใสเข้าถึงและเข้าใจสร้างเสริมครอบครัวเข้มแข็งประจำปีการศึกษา 2562
ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2562-30 กันยายน 2562
ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิตประจำปีการศึกษา 2562
ช่วงเวลา 1 พฤษภาคม 2562-30 กันยายน 2562
สร้างเสริมสุขภาวะช่องปากในเด็กด้อยโอกาส
ช่วงเวลา 3 ธันวาคม 2561-30 มิถุนายน 2562
สร้างเสริมสุขภาวะทางกายในเด็กด้อยโอกาส
ช่วงเวลา 3 ธันวาคม 2561-30 มิถุนายน 2562
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาในเด็กด้อยโอกาส
ช่วงเวลา 3 ธันวาคม 2561-30 มิถุนายน 2562
ให้ความรู้การป้องกันและเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ช่วงเวลา 1 กรกฎาคม 2562-15 กันยายน 2562
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รัตนโกสินทร์กลุ่ม 5
ช่วงเวลา 1 มีนาคม 2562-15 กันยายน 2562
ให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น รังสิต นครนายก 12
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2561-15 กันยายน 2562
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รังสิต นครนายก 12
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2561-15 กันยายน 2562
แข็งแรงและปลอดภัยไปกับวิถีกีฬา(เทควันโด)
ช่วงเวลา 16 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
ธรรมะ 4 ประการสำหรับผู้สูงอายุ
ช่วงเวลา 1 เมษายน 2562-30 เมษายน 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการสอนว่ายน้ำให้เด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็น
ช่วงเวลา 10 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการครูและผู้ดูแลเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการดูแลพิเศษ
ช่วงเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2562-31 มีนาคม 2562
สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR) การรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉิน และการเตรียมตัวเมื่อเกิดสาธารณภัย
ช่วงเวลา 1 เมษายน 2562-10 พฤษภาคม 2562
ร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ ปี 2562
ช่วงเวลา 1 มกราคม 2562-15 กันยายน 2562
อบรมฟุตบอล/ฟุตซอลเพื่อส่งเสริมสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด
ช่วงเวลา 15 ตุลาคม 2561-10 กุมภาพันธ์ 2562
ป้องกันและสร้างเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลประชาธิปัตย์
ช่วงเวลา 26 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
ชุมชนรู้เท่าทันการป้องกันอัคคีภัย
ช่วงเวลา 15 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต
ช่วงเวลา 15 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
ดูแลสุขภาพเบื้อต้น ชุมชนภักดีราชา
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2561-15 กันยายน 2562
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนภักดีราชา
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2561-15 กันยายน 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการๆ ช่วยเหลือ/การป้องกันตนเองและผู้อื่นที่ประสบภัยทางน้ำในเด็ก
ช่วงเวลา 1 มีนาคม 2562-31 พฤษภาคม 2562
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ช่วงเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2562-30 เมษายน 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
ช่วงเวลา 1 มีนาคม 2562-31 พฤษภาคม 2562
การดูแลสุขภาพตามศาสตร์ของแพทย์แผนไทย
ช่วงเวลา 12 พฤศจิกายน 2561-16 พฤศจิกายน 2561
ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิต
ช่วงเวลา 28 ธันวาคม 2561-3 มกราคม 2562,11 เมษายน 2562-17 เมษายน 2562
สุขใจ วัยสูงอายุ
ช่วงเวลา 27 ธันวาคม 2561-27 ธันวาคม 2561
100 ปี สุขภาพดีด้วยโยคะ
ช่วงเวลา 15 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว
ช่วงเวลา 5 ตุลาคม 2561-6 กันยายน 2562
ค่ายฟุตบอลห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนธัญบุรี
ช่วงเวลา 15 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
วิถีชีวิตคนรังสิต กับอาหารสมุนไพร
ช่วงเวลา 18 พฤศจิกายน 2561-18 พฤศจิกายน 2561
ค่ายธรรมะกับการพัฒนาจิตใจนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนธัญบุรี
ช่วงเวลา 15 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
นาฏลีลาสร้างสรรค์ 100 ปี
ช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2561-16 กันยายน 2562
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง หมู่ 3 ปี 2562
ช่วงเวลา 15 ตุลาคม 2561-15 กันยายน 2562
ดนตรีบำบัด ชุดกลองยาวยืดอายุหมู่5
ช่วงเวลา 1 มีนาคม 2562-15 กันยายน 2562
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต