1 โครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณปี 2564 จำนวน 110 โครงการ
2 โครงการที่อนุมัติปี 2564 จำนวน 110 โครงการ
3 โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 29 โครงการ

1 รวมโครงการปี 2564 จำนวน 13,898,437.00 บาท
2 ยอดยกมาปี 2563 จำนวน 8,009,656.10 บาท
3 เงินสนับสนุนจาก สปสช. จำนวน 6,238,845.00 บาท
4 เงินสมทบจาก เทศบาลนครรังสิต จำนวน 3,119,422.50 บาท
5 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 12,632.67 บาท
6 รายรับอื่นๆ จำนวน 0.00 บาท
7 รายได้รวม จำนวน 17,380,556.27 บาท
8 เงินรับคืนจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 1,350,289.95 บาท
9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 0.00 บาท
10 คงเหลือ จำนวน 4,832,409.22 บาท

1 รวมโครงการปี 2564 จำนวน 13,898,437.00 บาท
6 งบประมาณเบิกจ่ายจริง จำนวน 5,009,855.05 บาท
7 เงินรับคืน จำนวน 1,350,289.95 บาท

ประเภทที่ 1 จำนวน 2,538,252.00 บาท
ประเภทที่ 2 จำนวน 3,982,250.00 บาท
ประเภทที่ 3 จำนวน 1,333,540.00 บาท
ประเภทที่ 4 จำนวน 900,000.00 บาท
ประเภทที่ 5 จำนวน 5,144,395.00 บาท

2562 2563 2564 2565 2566
จำนวนโครงการที่อนุมัติ 158 174 110 0 0
ยอดเงินสมทบ 6,106,590.00 3,112,020.00 3,119,422.50 0.00 0.00
ยอดเงินสนับสนุน 3,663,954.00 6,224,040.00 6,238,845.00 0.00 0.00
ยอดเงินคงเหลือยกไป 14,692,335.39 8,009,656.10 3,195,375.27 3,195,375.27 0.00
แยกตามประเภท
การสนับสนุน
2562 2563 2564 2565 2566
ประเภทที่ 1 24 23 11 0 0
ประเภทที่ 2 118 133 82 0 0
ประเภทที่ 3 13 8 11 0 0
ประเภทที่ 4 3 1 1 0 0
ประเภทที่ 5 0 9 5 0 0