1 โครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณปี 2566 จำนวน 88 โครงการ
2 โครงการที่อนุมัติปี 2566 จำนวน 88 โครงการ
3 โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 88 โครงการ

ประเภทที่ 1 จำนวน 3,999,369.50 บาท
ประเภทที่ 2 จำนวน 2,504,407.00 บาท
ประเภทที่ 3 จำนวน 642,290.00 บาท
ประเภทที่ 4 จำนวน 1,901,841.21 บาท
ประเภทที่ 5 จำนวน 0.00 บาท
ประเภทที่ 6 จำนวน 1,751,040.00 บาท

ประเภทที่ 1
ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวน 700,000.00 บาท
ปัญหาโรคติดต่อเรื้อรัง จำนวน 996,200.00 บาท
ปัญหาสุขภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 759,000.00 บาท
ปัญหายาเสพติด จำนวน 200,000.00 บาท
ปัญหาสุขภาพอื่น จำนวน 1,344,169.50 บาท
ประเภทที่ 2
ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวน 917,600.00 บาท
ปัญหาโรคติดต่อเรื้อรัง จำนวน 58,634.00 บาท
ปัญหายาเสพติด จำนวน 57,230.00 บาท
ปัญหาสุขภาพอื่น จำนวน 1,470,943.00 บาท
ประเภทที่ 3
ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวน 0.00 บาท
ปัญหาโรคติดต่อเรื้อรัง จำนวน 10,490.00 บาท
ปัญหาสุขภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 0.00 บาท
ปัญหาสุขภาพอื่น จำนวน 631,800.00 บาท
ประเภทที่ 4
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต จำนวน 1,901,841.21 บาท
ประเภทที่ 5
กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ จำนวน 0.00 บาท
ประเภทที่ 6
ปัญหาสุขภาพผู้มีภาวะพึงพิง จำนวน 1,751,040.00 บาท
ปัญหาสุขภาพอื่น จำนวน 0.00 บาท

แผนสุขภาพ ที่ขอสนับสนุน ที่อนุมัติแล้ว ที่ยังไม่อนุมัติ
ประเภท 1 3,999,369.50 3,999,369.50 0.00
ประเภท 2 2,504,407.00 2,504,407.00 0.00
ประเภท 3 642,290.00 642,290.00 0.00
ประเภท 4 1,901,841.21 1,901,841.21 0.00
ประเภท 5 0.00 0.00 0.00
ประเภท 6 1,751,040.00 1,751,040.00 0.00

2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนโครงการที่อนุมัติ 108 89 88 39 0
ยอดเงินสมทบ 3,119,422.50 3,141,900.00 3,177,112.00 3,214,507.50 0.00
ยอดเงินสนับสนุน 6,238,845.00 6,283,800.00 3,391,785.00 6,429,015.00 0.00
ยอดเงินคงเหลือยกไป 8,736,849.37 4,665,384.98 4,492,758.10 11,713,835.81 0.00
แยกตามประเภท
การสนับสนุน
2564 2565 2566 2567 2568
ประเภทที่ 1 11 16 13 4 0
ประเภทที่ 2 80 62 67 34 0
ประเภทที่ 3 11 8 6 0 0
ประเภทที่ 4 1 2 1 1 0
ประเภทที่ 5 5 1 0 0 0
ประเภทที่ 6 0 0 1 0 0

1 รวมโครงการปี 2566 จำนวน 10,798,947.71 บาท
2 ยอดยกมาปี 2565 จำนวน 4,665,384.98 บาท
3 เงินสนับสนุนจาก สปสช. จำนวน 3,391,785.00 บาท
4 เงินสมทบจาก เทศบาลนครรังสิต จำนวน 3,177,112.00 บาท
5 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 25,694.33 บาท
6 รายรับอื่นๆ จำนวน 1,978,184.50 บาท
7 รายได้รวม จำนวน 13,238,160.81 บาท
8 เงินรับคืนจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 3,005,775.04 บาท
9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 0.00 บาท
10 คงเหลือ จำนวน 5,444,988.14 บาท

1 รวมโครงการปี 2566 จำนวน 10,798,947.71 บาท
6 งบประมาณเบิกจ่ายจริง จำนวน 7,765,848.67 บาท
7 เงินรับคืน จำนวน 3,005,775.04 บาท

รายงาน 10 อันดับที่พบบ่อย
1 โรค Covid19 (ATK)
2 โรคความดันโลหิตสูง
3 โรคเบาหวาน
4 โรคไข้หวัด
5 โรคติดเชื้อไวรัส
6 อาหารไม่ย่อย
7 Covid19 (RT-PCR)
8 คราบจุลินทรีย์
9 เวียนศรีษะ
10 หอบหืด
รายงาน 10 อันดับสาเหตุการเสียชีวิต
1 เบาหวานและแผลกดทับ
2 ปอดอักเสบจากเบื้อไวรัส
3 โควิด19
4 ระบบการหายใจล้มเหลว
5 มะเร็งหลอดอาหารและปอด
6 ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
7 มะเร็งปากมดลูก

จำนวนหลังคาเรือน 57,094 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร 84,463 คน
ชาย 39,156 คน
หญิง 45,370 คน