1 โครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณปี 2567 จำนวน 91 โครงการ
2 โครงการที่อนุมัติปี 2567 จำนวน 91 โครงการ
3 โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 0 โครงการ

ประเภทที่ 1 จำนวน 8,463,100.25 บาท
ประเภทที่ 2 จำนวน 2,551,068.00 บาท
ประเภทที่ 3 จำนวน 63,440.00 บาท
ประเภทที่ 4 จำนวน 1,917,000.00 บาท
ประเภทที่ 5 จำนวน 0.00 บาท
ประเภทที่ 6 จำนวน 2,014,440.00 บาท

ประเภทที่ 1
ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวน 2,855,300.00 บาท
ปัญหาโรคติดต่อเรื้อรัง จำนวน 841,400.00 บาท
ปัญหาสุขภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 181,549.00 บาท
ปัญหายาเสพติด จำนวน 199,850.00 บาท
ปัญหาสุขภาพอื่น จำนวน 4,385,001.25 บาท
ประเภทที่ 2
ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวน 1,156,470.00 บาท
ปัญหาโรคติดต่อเรื้อรัง จำนวน 111,496.00 บาท
ปัญหายาเสพติด จำนวน 55,400.00 บาท
ปัญหาสุขภาพอื่น จำนวน 1,227,702.00 บาท
ประเภทที่ 3
ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวน 0.00 บาท
ปัญหาโรคติดต่อเรื้อรัง จำนวน 16,840.00 บาท
ปัญหาสุขภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 0.00 บาท
ปัญหาสุขภาพอื่น จำนวน 46,600.00 บาท
ประเภทที่ 4
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต จำนวน 1,917,000.00 บาท
ประเภทที่ 5
กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ จำนวน 0.00 บาท
ประเภทที่ 6
ปัญหาสุขภาพผู้มีภาวะพึงพิง จำนวน 1,493,700.00 บาท
ปัญหาสุขภาพอื่น จำนวน 520,740.00 บาท

แผนสุขภาพ ที่ขอสนับสนุน ที่อนุมัติแล้ว ที่ยังไม่อนุมัติ
ประเภท 1 8,463,100.25 8,463,100.25 0.00
ประเภท 2 2,551,068.00 2,551,068.00 0.00
ประเภท 3 63,440.00 63,440.00 0.00
ประเภท 4 1,917,000.00 1,917,000.00 0.00
ประเภท 5 0.00 0.00 0.00
ประเภท 6 2,014,440.00 2,014,440.00 0.00

2565 2566 2567 2568 2569
จำนวนโครงการที่อนุมัติ 89 88 91 0 0
ยอดเงินสมทบ 3,141,900.00 3,177,112.00 3,500,000.00 0.00 0.00
ยอดเงินสนับสนุน 6,283,800.00 3,391,785.00 6,429,015.00 0.00 0.00
ยอดเงินคงเหลือยกไป 4,665,384.98 4,492,758.10 9,932,065.81 0.00 0.00
แยกตามประเภท
การสนับสนุน
2565 2566 2567 2568 2569
ประเภทที่ 1 16 13 23 0 0
ประเภทที่ 2 62 67 59 0 0
ประเภทที่ 3 8 6 4 0 0
ประเภทที่ 4 2 1 2 0 0
ประเภทที่ 5 1 0 0 0 0
ประเภทที่ 6 0 1 3 0 0

1 รวมโครงการปี 2567 จำนวน 15,009,048.25 บาท
2 ยอดยกมาปี 2566 จำนวน 4,533,361.76 บาท
3 เงินสนับสนุนจาก สปสช. จำนวน 6,429,015.00 บาท
4 เงินสมทบจาก เทศบาลนครรังสิต จำนวน 3,500,000.00 บาท
5 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 2,086.61 บาท
6 รายรับอื่นๆ จำนวน 910,151.55 บาท
7 รายได้รวม จำนวน 15,374,614.92 บาท
8 เงินรับคืนจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 0.00 บาท
9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 0.00 บาท
10 คงเหลือ จำนวน 365,566.67 บาท

1 รวมโครงการปี 2567 จำนวน 15,009,048.25 บาท
6 งบประมาณเบิกจ่ายจริง จำนวน 0.00 บาท
7 เงินรับคืน จำนวน 0.00 บาท

รายงาน 10 อันดับที่พบบ่อย
1 โรค Covid19 (ATK)
2 โรคความดันโลหิตสูง
3 โรคเบาหวาน
4 โรคไข้หวัด
5 โรคติดเชื้อไวรัส
6 อาหารไม่ย่อย
7 Covid19 (RT-PCR)
8 คราบจุลินทรีย์
9 เวียนศรีษะ
10 หอบหืด
รายงาน 10 อันดับสาเหตุการเสียชีวิต
1 เบาหวานและแผลกดทับ
2 ปอดอักเสบจากเบื้อไวรัส
3 โควิด19
4 ระบบการหายใจล้มเหลว
5 มะเร็งหลอดอาหารและปอด
6 ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
7 มะเร็งปากมดลูก

จำนวนหลังคาเรือน 57,094 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร 84,463 คน
ชาย 39,156 คน
หญิง 45,370 คน

1 ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1 ปี 2567
2 ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ ชมฟ้า-วรางกูล ปี 2567
3 ป้องกันและควบคุมโรค ปี 2567
4 ฟันสวย ยิ้มแจ่มใส ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
5 บาสโลป สินสมุทร ปี 2567
6 แอโรบิกแดนซ์เปรมปรีดิ์ ปี 2567
7 บาสโลปชุมชนอยู่เจริญ ปี 2567
8 บาสโลปชุมชนเปรมปรีดิ์ ปี 2567
9 แอโรบิค สวนสาธารณะ ซอยรังสิต - ปทุมธานี 8 ปี 2567
10 ออกกำลังกายด้วยโยคะเทศบาลนครรังสิต ปี 2567
11 เยี่ยมเยือนเพื่อสุขภาพฟันดีของผู้พิการ ปี 2567
12 ไลน์แดนซ์ริมคลองรังสิต ปี 2567
13 ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุสร้างบุญ ปี 2567
14 ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200 ปี2567
15 ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 5 ปี 2567
16 เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2567 เอื้ออาทรรังสิตคลอง1
17 ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุไต่ฮงกง ปี 2567
18 ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุศูนย์การค้ารังสิต ปี 2567
19 ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 4 ปี 2567
20 โยคะเพื่อสุขภาพ 2567 เอื้ออาทรรังสิตคลอง1
21 เต้นแอโรบิคชุมชนบ้านฟ้าลากูน ปีงบประมาณ 2567
22 ส่งเสริมสูงวัย สุขภาพดี ชีวีมีสุข
23 ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 6 ปี 2567
24 เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ชุมชนซอย 83 ปี2567
25 ส่งเสริมทันตสุขภาพ นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา เทศบาลนครรังสิต ปี 2567
26 Baby box
27 บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2567 เปลี่ยนแปลง
28 สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ปี 2567 (เพิ่มเติม)
29 ให้ความรู้การแปรงฟันแห้งอย่างถูกวิธี สำหรับนักเรียนโรงเรียนดวงกมล
30 สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ปี 2567
31 ป้องกันไตวายเรื้อรัง วันไตโลก (World Kidney Day)
32 35 + สะดวกสุข ปี 2567
33 บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต 2567 เพิ่มเติม
34 นาฏลีลานครรังสิต ปี 2567
35 โยคะอยู่เจริญ 2567
36 ลีลาศเพื่อสุขภาพ จันทร์-อังคาร ปี 2567
37 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 200 ปี 2567
38 โยคะเพื่อสุขภาพ200ปี 2567
39 กำจัดเหานักเรียนโรงเรียนดวงกมล
40 ส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครรังสิต หมู่ 1 ถึงหมู่ 4
41 โรงเรียนปลอดโรค โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
42 การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ 2567
43 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
44 แฮปปี้โยคะ 03 ปี 2567
45 การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
46 การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของเด็กและเยาวชน
47 โรงเรียนปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
48 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ 2567
49 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 100 ปี 2567
50 ไลน์แดนซ์เสนาวิลล่า 91 ปี 2567
51 ไท้เก๊กไม้พองสร้างสุขภาพปี 2567​
52 การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ 2567
53 ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ปี 2567
54 สร้างเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
55 การป้องกันและกำจัดเหาในนักเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์2567
56 ตรวจคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์2567
57 โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์ปลอดโรค 2567
58 อบรมแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
59 อบรมเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนเปรมปรีดิ์ 2567
60 การเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการในเด็กก่อนวัยเรียน นครรังสิต รัตนโกสินทร์
61 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนครรังสิต รัตนโกสินทร์
62 เฝ้าระวังและป้องกันโรคเหา รัตนโกสินทร์
63 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากนครรังสิต รัตนโกสินทร์
64 วัยทำงานสดใส ไม่ Burnout 2567
65 การป้องกันและค้นหาผู้ป่วยยาเสพติดที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ในชุมชน เขตเทศบาลนครรังสิต ปี 2567
66 ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3 ปี 2567
67 การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน นครรังสิต รัตนโกสินทร์
68 พิลาทิสเพื่อสุขภาพ ปี 2567
69 การดูแลกลุ่มเปราะบางโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลนครรังสิต ปี 2567
70 ป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รัตนโกสินทร์
71 ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนเพียรปัญญา
72 ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป ปี 2567
73 สว.เสียงใส สุขกาย สบายใจ ปี 2567
74 ป้องกันและดูแลช่วยเหลือเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชน ปี 2567
75 การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
76 1 ครอบครัว 1 CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตฉุกเฉิน ปี 2567
77 ประชาธิปัตย์สานใจห่วงใยผู้สูงวัยฟันดี ปี 2567
78 ไลน์แดนซ์ สาวน้อย200ปี ชุมชนรัตนโกสินทร์ 2567
79 ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิต ประจำปีการศึกษา 2567
80 Book Start เด็กฉลาดเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วย 2 มือเรา
81 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2567
82 หนูน้อยนครรังสิต ห่างไกลฟันผุ 2567
83 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนทองพูลอุทิศ
84 ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพฯเมืองใหม่ ปี 2567
85 ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านสีวลี 2 ปี 2567
86 ส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจในสถานศึกษา
87 อบรมและรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมนครรังสิต
88 ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2567
89 ตรวจคัดกรองปัญหาด้านสายตาและแก้ไขปัญหาสายตาให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิต ปีงบประมาณ 2567
90 ตรวจคัดกรองปัญหาด้านสายตาและแก้ไขปัญหาสายตาให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต ปีงบประมาณ 2567
91 ป้องกันและควบคุมโรค ปี 2567 (เพิ่มเติม)