1 โครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณปี 2565 จำนวน 90 โครงการ
2 โครงการที่อนุมัติปี 2565 จำนวน 90 โครงการ
3 โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 6 โครงการ

1 รวมโครงการปี 2565 จำนวน 16,193,985.00 บาท
2 ยอดยกมาปี 2564 จำนวน 8,750,774.37 บาท
3 เงินสนับสนุนจาก สปสช. จำนวน 6,283,800.00 บาท
4 เงินสมทบจาก เทศบาลนครรังสิต จำนวน 3,141,900.00 บาท
5 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 20,980.59 บาท
6 รายรับอื่นๆ จำนวน 0.00 บาท
7 รายได้รวม จำนวน 18,197,454.96 บาท
8 เงินรับคืนจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 2,500.00 บาท
9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 1,500.00 บาท
10 คงเหลือ จำนวน 2,004,469.96 บาท

1 รวมโครงการปี 2565 จำนวน 16,193,985.00 บาท
6 งบประมาณเบิกจ่ายจริง จำนวน 161,770.00 บาท
7 เงินรับคืน จำนวน 2,500.00 บาท

ประเภทที่ 1 จำนวน 7,536,924.00 บาท
ประเภทที่ 2 จำนวน 2,393,171.00 บาท
ประเภทที่ 3 จำนวน 51,810.00 บาท
ประเภทที่ 4 จำนวน 1,616,480.00 บาท
ประเภทที่ 5 จำนวน 4,595,600.00 บาท

2563 2564 2565 2566 2567
จำนวนโครงการที่อนุมัติ 174 108 90 0 0
ยอดเงินสมทบ 3,112,020.00 3,119,422.50 3,141,900.00 0.00 0.00
ยอดเงินสนับสนุน 6,224,040.00 6,238,845.00 6,283,800.00 0.00 0.00
ยอดเงินคงเหลือยกไป 8,009,656.10 8,750,774.37 6,988,239.96 7,458,046.37 0.00
แยกตามประเภท
การสนับสนุน
2563 2564 2565 2566 2567
ประเภทที่ 1 23 11 17 0 0
ประเภทที่ 2 133 80 62 0 0
ประเภทที่ 3 8 11 8 0 0
ประเภทที่ 4 1 1 2 0 0
ประเภทที่ 5 9 5 1 0 0