1 โครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณปี 2566 จำนวน 92 โครงการ
2 โครงการที่อนุมัติปี 2566 จำนวน 92 โครงการ
3 โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 7 โครงการ

1 รวมโครงการปี 2566 จำนวน 10,895,947.71 บาท
2 ยอดยกมาปี 2565 จำนวน 4,665,384.98 บาท
3 เงินสนับสนุนจาก สปสช. จำนวน 3,391,785.00 บาท
4 เงินสมทบจาก เทศบาลนครรังสิต จำนวน 3,177,112.00 บาท
5 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 25,694.33 บาท
6 รายรับอื่นๆ จำนวน 1,978,184.50 บาท
7 รายได้รวม จำนวน 13,238,160.81 บาท
8 เงินรับคืนจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 101,392.50 บาท
9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 0.00 บาท
10 คงเหลือ จำนวน 2,443,605.60 บาท

1 รวมโครงการปี 2566 จำนวน 10,895,947.71 บาท
6 งบประมาณเบิกจ่ายจริง จำนวน 1,373,291.50 บาท
7 เงินรับคืน จำนวน 101,392.50 บาท

ประเภทที่ 1 จำนวน 3,999,369.50 บาท
ประเภทที่ 2 จำนวน 2,601,407.00 บาท
ประเภทที่ 3 จำนวน 642,290.00 บาท
ประเภทที่ 4 จำนวน 1,901,841.21 บาท
ประเภทที่ 5 จำนวน 0.00 บาท

2564 2565 2566 2567 2568
จำนวนโครงการที่อนุมัติ 108 89 92 0 0
ยอดเงินสมทบ 3,119,422.50 3,141,900.00 3,177,112.00 0.00 0.00
ยอดเงินสนับสนุน 6,238,845.00 6,283,800.00 3,391,785.00 0.00 0.00
ยอดเงินคงเหลือยกไป 8,750,774.37 4,665,384.98 2,443,487.10 2,425,487.10 0.00
แยกตามประเภท
การสนับสนุน
2564 2565 2566 2567 2568
ประเภทที่ 1 11 16 13 0 0
ประเภทที่ 2 80 62 71 0 0
ประเภทที่ 3 11 8 6 0 0
ประเภทที่ 4 1 2 1 0 0
ประเภทที่ 5 5 1 0 0 0