เขตติดต่อของจังหวัด

จังหวัดปทุมธานีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้คือ

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอบางไทร อำเภอบางปะอินและอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอหนองแค และอำเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และอำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอบางบัวทอง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต