ผลการคัดกรองสุขภาพนักเรียน ชั้น ป.๑-ป.๔ ปี 2560

  -	ตรวจสุขภาพนักเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต ชั้นประถม 1-4 จำนวน 3,260 คน 
    13 โรงเรียนในเขตพื้นที่
  -	ผลการตรวจสุขภาพ ตามเกณฑ์ น้ำหนักส่วนสูง ผอม 139 คน คิดเป็นร้อยละ 4.26   
    อ้วน 433 คน คิดเป็นร้อยละ 13.28 
  -	ความสมบูรณ์ของร่างกายผิดปกติ 1,165 คน คิดเป็นร้อยละ 35.74  
  -	สายตาผิดปกติ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 4.08 
  -	ฟันผุ 3,146 คน คิดเป็นร้อยละ 96.5 (หมายเหตุรวมร่องรอยของฟันผุ)
  -	ซีด 311 คน คิดเป็นร้อยละ 9.54  


© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต