ที่ตั้งและอาณาเขต

  เทศบาลนครรังสิตมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลประชาธิปัตย์ทั้งตำบล จำนวน ๖ หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน ๒๐.๘๐ ตารางกิโลเมตร 
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
  หลักเขตที่ ๑ พิกัด ๑,๕๔๗,๘๓๗ M.N. และ ๖๗๒,๙๖๓ M.E. ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดที่เส้นแบ่งเขตอำเภอคลองหลวงกับอำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานีตัดกับแนวเขตทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันออก ตรงหลักกิโลเมตร ที่ ๓๐.๘๐๐
  ด้านเหนือ ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองคลองหลวงและเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอคลองหลวงกับอำเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี ไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ  ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธิน ถึงหลักเขตที่ ๒ พิกัด ๑,๕๔๙,๓๙๗ M.N. และ ๖๗๙,๗๑๓ M.E. ซึ่งตั้ง
อยู่ที่จุดที่เส้นแบ่งเขตอำเภอคลองหลวงกับอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตัดกับแนวเส้นแบ่งเขตตำบลประชาธิปัตย์กับตำบลบึงยี่โถ อำเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  ด้านตะวันออก ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
  จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตตำบลประชาธิปัตย์กับตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ไปทางทิศ
ใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ รังสิต นครนายก ถึงหลักเขตที่ ๓ พิกัด ๑,๕๔๖,๐๖๐ M.N. และ ๖๗๙,๖๑๑ M.E. ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดที่
เส้นแบ่งเขตตำบลประชาธิปัตย์กับตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตัดกับแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอธัญบุรีกับอำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี
  ด้านใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองคูคตและเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอธัญบุรีกับอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธิน ถึงหลักเขตที่ ๔ พิกัด ๑,๕๔๔,๕๔๖ M.N. และ ๖๗๓,๓๘๒ M.E. ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดที่เส้น
แบ่งเขตอำเภอธัญบุรีกับอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตัดกับแนวเขตทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันออกตรงหลักกิโลเมตรที่ ๒๗.๖๐๐
  ด้านตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลหลักหกและเขตเทศบาลตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
  จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบตามแนวทางรถไฟสายเหนือฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑


© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต