ด้านการศึกษา

สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครรังสิต มีจำนวน 25 แห่ง คือ
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ระดับที่จัดการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์
สังกัดเทศบาลนครรังสิต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์) ระดับปฐมวัย 02-536-5370
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) ระดับปฐมวัย 02-531-6842
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์) ระดับปฐมวัย 02-567-4432
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต) ระดับปฐมวัย 02-159-2233
โรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต ประถมศึกษา 02-533-0395
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์) ระดับอนุบาล 02-567-4564
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) ระดับอนุบาล 02-531-6852
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสายปัญญารังสิต มัธยมศึกษาปีที่
1-6
02-536-3422
โรงเรียนธัญบุรี มัธยมศึกษาปีที่
1-6
02-532-4891
๑๐ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 02-959-4454
02-532-1789
๑๑ โรงเรียนทองพูลอุทิศ อนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 02-516-9929
๑๒ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ อนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 02-533-1099
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
๑๓ โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 02-531-0454
๑๔ โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 02-531-3058
02-997-0598
๑๕ โรงเรียนอุดมวิทยา เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 02-533-0130
๑๖ โรงเรียนอนุบาลรังสิต เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 02-533-0016
๑๗ โรงเรียนรัตนโกสินทร์รังสิต เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 02-516-9637
๑๘ โรงเรียนบรรจบรักษ์ เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 02-997-0795-6
๑๙ โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 02-974-1611
๒๐ โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 02-958-1900-1
๒๑ โรงเรียนธัญวิทย์ เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 02-958-4034-6
02-958-4073
๒๒ โรงเรียนวนิษา เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 02-549-5686
๒๓ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 02-159-1362-3
๒๔ โรงเรียนรสสุคนธ์อากาศ เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 02-992-8599
๒๕ โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 02-991-6547
ที่มา : งานปฐมวัย ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557)

ข้อมูลจำนวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต
         1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 24 คน
            - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 2 คน
         2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 31 คน
            - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 3 คน
         3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 17 คน
            - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 2 คน
         4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 17 คน
            - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 5 คน
         5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 18 คน
            - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 2 คน
         6. โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน
            - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 13 คน
         7. โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน
            - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 15 คน
         8. โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน
            - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 21 คน
         9. โรงเรียนเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 56 คน
            - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 7 คน
         10. โรงเรียนเทศบาลนครรังสิต (เปรมปรีดิ์) นักเรียนทั้งหมด 55 คน
             - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 5 คน
         11. โรงเรียนดวงกมล จำนวนนักเรียนทั้งหมด 545 คน
             - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 36 คน
         12. โรงเรียนมัธยมนครรังสิต จำนวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน
             - จำนวนบุคลากรทั้งหมด 7 คน
 ที่มา : ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2559)

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต