ด้านชุมชน

เทศบาลนครรังสิตได้จัดให้มีการจัดตั้งชุมชนย่อย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น
โดยมีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้บริหารงานในปัจจุบันมีชุมชนย่อยทั้งสิ้น 81 ชุมชน ดังนี้
ที่ ชุมชน ประธานชุมชน
1 เดชาพัฒนา 87 นายภิรมย์ เพียรเก็บ
2 เดชาพัฒนา นางสุมาลี ช้างแรงการ
3 สินสมุทร นายประคอง ผลพิบูลย์
4 กรุงเทพเมืองใหม่ นายไชยวัฒน์ กิ่งรุ้งเพชร์
5 ชลประทานรังสิต นางบุญลาภ เปียทอง
6 เจริญสิน น.ส.ศรีรัชนี ยาหยี
7 รังสิตใต้ นายมานะ สงวนโสม
8 ศาลเจ้าตลาดคลองหนึ่ง นายกิตติ ขจรพุทธรักษา
9 สุขเกษม นายสาโรจน์ ทองลาภ
10 ธัญญารักษ์ น.พ.อังกูร ภัทรากร
11 หมู่บ้านปรีชา รังสิต นายไพโรจน์ พรหมประเสริฐ
12 คลองหนึ่งพัฒนา นายสุชาติ จันทร์สุกรี
13 ตลาดรังสิต นายครรชิต อมรทิพย์รัตน์
14 ตลาดสุชาติ นายสง่า จรัสบุญไพศาล
15 ตลาดพรพัฒน์ นายชัยรัตน์ วรารักษ์
16 หมู่บ้านสร้างบุญ นาง แอ๋ว นิลรัตน์ ณ อยุธยา
17 ม.รัตนโกสินทร์ 1 นางศิริวรรณ ศิริปโชติ
18 ม.รัตนโกสินทร์ 2 รก.นางวรรณภา ดำสวัสดิ์
19 ม.รัตนโกสินทร์ 3 นายไพบูลย์ พาณิชย์เจริญรัตน์
20 ม.รัตนโกสินทร์ 4 นายสมศักดิ์ สันติยานนท์
21 ม.รัตนโกสินทร์ 5 นางกฤษณา เรณูรส
22 แก้วกาญจน์ นายสุกฤษฏิ์ ยะโสภณ
23 ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ นายสิทธิเดช เกตุร่วง
24 รังสิต-ปทุมธานี 21 ซอย 1 (รักษ์สันติพัฒนา) นางสายพิณ เป็ง
25 รังสิต-ปทุมธานี 2 นายกิตติพงษ์ สุจริตธัญตระกูล
26 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 4 นางปรีธัญเนษฐ แสงงาม
27 ฟิวเจอร์เพลส อาคาร 2 นายสมชาย สวนด้วง
28 ฟิวเจอร์เพลส อาคาร 3 นางสาวสุพรรณี แป้นจันทร์
29 ซอย 1-2 พหลโยธิน 94 นายบรรดิษฐ์ โพธิ์เย็น
30 โกลเด้นท์คอนโดทาวน์ 1 นางกุหลาบ แก้วบุรี
31 โกลเด้นท์คอนโดทาวน์ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดวันลงพื้นที่
32 ซอย 39 ปากคลอง 1 นายจำรูญ ทองคำดี
33 ซอย 40 นายประดิษฐ์ ทรายแก้ว
34 ซอย 43 นายชัย อิ่มสมภาร
35 ซอย 51 นายบุญเยี่ยม ทองแก้ว
36 ซอย 53 นายชั้น รักสูงเนิน
37 ซอย 54 นายชัยชนะ นุชประเสริฐ
38 ซอย 60 นางสมหมาย ม่วงโมรา
49 ซอย 61 นางสนอง พูลลาภ
50 ซอย 64 นายแดง เทียวประสงค์
51 รังสิต-นครนายก 17 พ.อ.อ.ปฏิพัทธ์ ผลแสงศรี
52 เสนาวิลล่า 91 นายสนธยา เสนาจันทร์
53 เก็บสมบัติเจริญผล 23 นายเจริญ บางแก้ว
54 ณัฐวรรณ นายสมัคร บุญนำมา
55 ร่วมมิตร นางอำนวย ประยูร
56 คลองสองสามัคคี นายอุไร ศรีใหญ่
57 ม.ร.ว.สุวพรรณ นายสมชาย ต๊กควรเฮง
58 รังสิตนิมิตรใหม่พัฒนา นายประสิทธิ์ อ่อนช่วยพันธ์
59 รัตนปทุม นายวีระวัฒน์ เชาว์ดี
60 หมู่บ้านทัศนีย์ คลอง 1 นางตรัยรัตน์ พิทักษ์กุล
61 หมู่บ้านชมฟ้า-วรางกูล นายนรวัฒน์ สัตยธนโรจน์
62 หมู่บ้านเปรมปรีด์คันทรีโฮม นางสิรินาถ โตสมบัติ
63 หมู่บ้านธารารินทร์ นายกิตตินันท์ แซ่คู
64 ซอยกุศสามัคคี นายสุทน ฉวีอินทร์
65 หมู่บ้านนฐดา นายอธิศ รักษาเพชร
66 หมู่บ้านวรุณพร นายธเนศณัฎฐ์ สมิตาฉัตรคุปต์
67 หมู่บ้านเมลาวิลล์ นางดุจดาว เกียรติเผ่า
68 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 7 นายปริญญา เจริญหอม
69 บ้านฟ้ารังสิต คลอง 2 นายสวัสดิ์ จิตรัตน์
70 ซอยดี นายพิเชษฐ ศรีคำดอกแค
71 ซอยเกลียวทอง นายณัฐพล บัวคำ
72 รณชัย นายปราณีต เปรมแสง
73 หมู่บ้านศรีประจักษ์ นายอุดม แสนทวี
74 อยู่เจริญ นายวรพันธุ์ ตรีเวช
75 ซอยคุ้มเกล้าอยู่เจริญ นายปรีชา เรียนหัตถกรรม
76 ซอยปทุมเจริญสุข นายชาลี ยาตา
77 หมู่บ้านพงษ์ศิริ 1 นางอุไร ศรีสังข์
78 หมู่บ้านวราธร นายภพปภัค รัฐพรธนฉัตร์
79 ช้างทอง นายกิตติพันธ์ วีรภัทรภูสิทธิ์
80 ซอยรังสิต-นครนายก 61 นางแน่งน้อย คงกะพันธ์
81 ภักดีราชา นางสาวประนอม บุรีแสง

ผลการสำรวจข้อมูลคนพิการ ปี 2560 
  -	สำรวจข้อมูลคนพิการที่อาศัยอยู่จริงได้ 556 คน จากข้อมูลจริง 600 คน(ข้อมูลจากงานสวัสดิการสังคม ทน.รังสิต) 
คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๖ ของผู้อาศัยอยู่จริง
  -	จำแนกคนพิการได้ดังนี้ การมองเห็น 69 คน การได้ยิน 83 คน การเคลื่อนไหว 189 คน ทาง
จิตใจหรือพฤติกรรม 74 คน ทางสติปัญญา/พัฒนาการ 74 คน  ทางการเรียนรู้ 73 คน ออทิสติก 73 คน  
  -	จำนวนคนพิการที่ต้องการประกอบอาชีพ 44 คน
  -	คนพิการที่ต้องการต้องการทำกิจกรรมที่จะเข้าร่วมชมรมคนพิการ 113 คน     
  -	จำนวนคนพิการที่ต้องการศึกษาต่อ 38 คน     
  -	จำนวนคนพิการที่ต้องการการสนับสนุนการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน 87 คน     
  -	จำนวนคนพิการที่ต้องการให้เทศบาลจัดกิจกรรม 154 คน     
  -	จำนวนคนพิการที่อยากร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการ 48 คน     
ผลการคัดกรองสุขภาพนักเรียน ชั้น ป.๑-ป.๔ ปี2560
  -	ตรวจสุขภาพนักเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต ชั้นประถม 1-4 จำนวน 3,260 คน 
13 โรงเรียนในเขตพื้นที่
  -	ผลการตรวจสุขภาพ ตามเกณฑ์ น้ำหนักส่วนสูง ผอม 139 คน คิดเป็นร้อยละ 4.26   
อ้วน 433 คน คิดเป็นร้อยละ 13.28 
  -	ความสมบูรณ์ของร่างกายผิดปกติ 1,165 คน คิดเป็นร้อยละ 35.74  
  -	สายตาผิดปกติ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 4.08 
  -	ฟันผุ 3,146 คน คิดเป็นร้อยละ 96.5 (หมายเหตุรวมร่องรอยของฟันผุ)
  -	ซีด 311 คน คิดเป็นร้อยละ 9.54  
ผลการตรวจสุขภาพฟันใน ศพด.สังกัดเทศบาล ๕ แห่ง
  -	ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ฟันผุ ๖๒.๘ 
  -	ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ฟันผุ ๕๒.๘
  -	ปี พ.ศ. 2560 ตรวจสภาวะทันตสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๔๔ คน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ ๓๑๙ คน ฟันผุ ๑๕๘ คน คิดเป็น ร้อยละ ๔๙.๕ ไม่เกินค่ามาตรฐาน 
ผลการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุนครรังสิตปี 2560 
  -	เป้าหมายการสำรวจผู้สูงอายุ ๑๑,๓๕๑ คน สำรวจได้ 5,284 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 ของ
ประชากรทั้งหมด 
  -	กลุ่มติดสังคม  	4645 		คน
  -	กลุ่มติดบ้าน		124		คน
  -	กลุ่มติดเตียง		61 		คน

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต