ด้านการศาสนาและวัฒนธรรม

ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตมีศาสนสถานที่สำคัญ ดังนี้
1) วัด จำนวน 3 แห่ง คือ วัดแสงสรรค์ วัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต และวัดจันทรสุข
2) โบสถ์ในคริสศาสนา จำนวน 1 แห่ง คือ โบสถ์พระแม่ชนนี
3) ศาลเจ้า จำนวน 6 แห่ง คือ ศาลเจ้าพ่อเห่งเจีย(ไต้เซี่ยหุกโจ้ว) ศาลเจ้าไต่ฮงกง 
ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่คลองรังสิตศาลหลักเมืองรังสิต ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ตลาดรังสิต(ศาลเจ้าตลาดหวั่งหลี) และศาลเจ้าพ่อเสือ(เมืองใหม่รังสิต)

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต