ลักษณะภูมิอากาศ

มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับจังหวัดทั่วไปในภาคกลาง แบ่งเป็น  ๓ ฤดู ได้แก่ 
- ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 
- ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 
- ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต