ด้านสาธารณสุขและการอนามัย

เทศบาลนครรังสิตมีศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล จำนวน ๕ แห่ง และในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต มีโรงพยาบาล จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้
ลำดับ รายชื่อสถานพยาบาล รายละเอียดการให้บริการ หมายเลขโทรศัพท์
สังกัดเทศบาลนครรังสิต
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (สินสมุทร) ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น , สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค,วางแผนครอบครัว,ขึ้นทะเบียนบัตรทอง ๐-๒๕๓๖-๓๗๒๐
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ (ชุมชนรัตนโกสินทร์) ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น , สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค,วางแผนครอบครัว,ขึ้นทะเบียนบัตรทอง ๐-๒๕๖๗-๕๖๒๐
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ (เทพธัญญะอุปถัมภ์) ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น , สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค,วางแผนครอบครัว,ขึ้นทะเบียนบัตรทอง ๐-๒๕๓๖-๖๐๐๕
๐-๒๕๓๖-๕๗๕๘
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ (สิริเวชชะพันธ์อุปถัมภ์) ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น , สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค,วางแผนครอบครัว,ขึ้นทะเบียนบัตรทอง ๐-๒๕๓๑-๑๘๙๙
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕ (อนุกูลธัญกิจอุปถัมภ์) ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น , สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค,วางแผนครอบครัว,ขึ้นทะเบียนบัตรทอง 0-2531-0755
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ รักษาพยาบาลทั่วไป , ป้องกันโรค,ส่งเสริมสุขภาพ ๐-๒๕๖๗-๑๒๔๘
๐-๒๕๖๗-๔๐๔๘
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี รักษาพยาบาลทั่วไป , บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๐-๒๕๓๑-๐๐๘๐-๘
โรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลปทุมเวช รักษาพยาบาลทั่วไป , ป้องกันโรค,ส่งเสริมสุขภาพ ๐-๒๕๖๑-๒๙๙๖
โรงพยาบาลเอกปทุม รักษาพยาบาลทั่วไป , ป้องกันโรค,ส่งเสริมสุขภาพ ๐-๒๙๙๖-๘๘๐๙
โรงพยาบาลเปาโล รักษาพยาบาลทั่วไป , ป้องกันโรค,ส่งเสริมสุขภาพ
ที่มา :ข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลปทุมเวช ในเขตเทศบาลนครรังสิต

ข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลปทุมเวช ในเขตเทศบาลนครรังสิต
ปี พ.ศ สถิติผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล สถิติโรคที่พบมากที่สุด เรียงลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๑๐ จำนวนคน
๒๕๕๕ ๗๐๕,๓๔๔ คน ๑. ความดันโลหิตสูง ๖๓,๔๘๒
๒๕๕๖ ๗๑๕,๗๗๔ คน ๒. ภาวะไขมันในเลือดสูง ๓๖,๕๑๖
๒๕๕๗ (ม.ค. มิ.ย.) ๓๕๔,๕๐๒ คน ๓. ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน ๓๑,๑๗๕
๔. เบาหวาน ๒๔,๙๙๖
๕. ชัก ๑๔,๘๔๙
๖. คออักเสบเฉียบพลัน ๑๓,๒๐๑
๗. ปวดท้องจากอาหารไม่ย่อย ๑๑,๓๐๙
๘. ท้องเดิน ๑๐,๑๒๒
๙. ปวดกล้ามเนื้อ ๘,๙๘๒
๑๐. ปวดศรีษะ ๘,๖๘๕


ข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกปทุม ในเขตเทศบาลนครรังสิต
ปี พ.ศ สถิติผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล สถิติโรคที่พบมากที่สุด เรียงลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 10
2555 100,000 1. ความดันโลหิตสูง
2556 105,523 2. ภาวะไขมันในเลือดสูง
2557 101,845 3. เบาหวาน
4. การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
5. คออักเสบ
6. ดูแลแผลผ่าตัด,เย็บ
7. อาการท้องร่วง
8. อาการปวดหลัง
9. อาการปวดท้อง
10. อาการผิวหนังอักเสบ


ข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ในเขตเทศบาลนครรังสิต
ปี พ.ศ สถิติผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล สถิติโรคที่พบมากที่สุด
เรียงลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 10
จำนวนผู้เข้ารับการรักษา ปี 2555 จำนวนผู้เข้ารับการรักษา ปี 2556 จำนวนผู้เข้ารับการรักษา ปี 2557
2555 107,017 1. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม 24,192 27,623 27,464
2556 115,359 2. โรคระบบไหลเหวียนเลือด 20,209 23,146 23,284
2557 118,158 3. โรคระบบหายใจ 12,710 12,937 12,172
4. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 10,370 11,299 14,098
5. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม 8,116 8,813 7,801
6. อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก และทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ 5,029 5,414 5,210
7.โรคติดเชื้อและปรสิต 4,321 4,808 4,464
8.สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย 4,070 3,369 2,301ง
9. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 2,654 2,651 2,286
10. โรคตารวมส่วนประกอบของตา 2,378 2,196 2,064


ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ในเขตเทศบาลนครรังสิต
ปี พ.ศ สถิติผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล สารเสพติด (ชนิดที่ใช้มากที่สุด/ชนิดแรกเรียงลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 10)
2555 167 1. ยาบ้า
2556 209 2. เฮโรอีน
2557 68 3. กัญชา
4. ฝิ่น
5. สารระเหย
6. เมธาโดน
7. มอร์ฟีน
8. ยาอี
9. ยาเลิฟ
10. โคเคน


ข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ในเขตเทศบาลนครรังสิต
ลำดับ โรคเรื้อรัง ปี 2559 จำนวน (ครั้ง) โรคเรื้อรัง ปี 2560 จำนวน (ครั้ง)
1 โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension ) 19,068 โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension ) 23,386
2 โรคเบาหวาน (Diabetes Melitus) 13,494 โรคเบาหวาน (Diabetes Melitus) 14,317
3 โรคกระดูกและข้อ (M&J) 3,254 โรคกระดูกและข้อ (M&J) 3,679
4 โรคหอบหืด (Asthma) 1,893 โรคหอบหืด (Asthma) 2,148
5 โรคหัวใจขาดเลือด (IHD) 1,469 โรคหัวใจขาดเลือด (IHD) 1,752
6 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) 1,423 โรคไตวาย (Renal Failure) 1,739
7 โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular) 1,377 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) 1,707
8 โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 714 โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular) 1,675
9 โรควัณโรค (Tuberculosis) 694 โรควัณโรค (Tuberculosis) 801
10 โรคไตวาย (Renal Failure) 619 โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 775


ข้อมูลคลินิกในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต
ลำดับ รายชื่อสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ( คลินิก ) รายละเอียดการให้บริการ หมายเลขโทรศัพท์
1 คลินิกคลองหนึ่งการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รักษาด้านผดุงครรภ์ 02-9929772
2 คลินิกทันตกรรมสะพานแดง รักษาด้านทันตกรรม 02-5366031
3 คลินิกศูนย์ทันตกรรมรังสิต/td> รักษาด้านทันตกรรม 0818424618
4 คลินิกทันตกรรมฟิวเจอร์ รักษาด้านทันตกรรม 02-9580489
5 คลินิกทันตแพทย์เด็นทัลแพลนเน็ต รักษาด้านทันตกรรม 02-5677110
6 คลินิกทันตกรรม 6. เมธาโดน 02-5313231
7 คลินิกรังสิตทันตแพทย์ รักษาด้านทันตกรรม 02-5310789
8 ลำเทียน เด็นตัล คลินิกทันตกรรม รักษาด้านทันตกรรม 02-9580636
9 คลินิกทันตกรรมดีเด้นท์ รักษาด้านทันตกรรม 02-5168726
10 คลินิกทันตกรรม รักษาด้านทันตกรรม 02-5321935
11 คลินิกทันตกรรมลีวลี รักษาด้านทันตกรรม 02-9961122
12 เฟม เด็นทัล แคร์ คลินิกทันตกรรม รักษาด้านทันตกรรม 02-9080646
13 คลินิกทันตกรรมประตูน้ำจุฬา รักษาด้านทันตกรรม 02-9593033
14 ศูนย์ทันตกรรมรัตนโกสินทร์ สาขา 2 รักษาด้านทันตกรรม 02-9582521
15 คลินิกทันตกรรม รักษาด้านทันตกรรม -
16 ศคลินิกทันตกรรมนงลักษณ์ทันตแพทย์ รักษาด้านทันตกรรม 02-1593575
17 คลินิกทันตกรรมฟิวเจอร์ สาขา 2 รักษาด้านทันตกรรม 02-9585257
18 คลินิกทันตกรรม ปทุม-รังสิต/td> รักษาด้านทันตกรรม 02-9582791
19 ศูนย์ทันตกรรม แอลดีซี สาขารังสิต รักษาด้านทันตกรรม 02-9962580
20 คลินิกทันตกรรมเด็นทัลแคร์ รักษาด้านทันตกรรม 02-9916768
21 คลินิกทันตกรรม รักษาด้านทันตกรรม 02-9593022
22 คลินิกทันตกรรมครอบครัวรักฟัน รักษาด้านทันตกรรม 02-9818920-1
23 คลินิกทันตแพทย์สุวรรณ รักษาด้านทันตกรรม 02-9960514
24 คลินิกทันตกรรม ธนายุทธทันตแพทย์ รักษาด้านทันตกรรม 02-9581382
25 คลินิกทันตกรรมฟิวเจอร์ รักษาด้านทันตกรรม 02-9580489
26 คลินิกทันตกรรมฟิวเจอร์ (สาขา 3 ) รักษาด้านทันตกรรม 02-9580553
27 เด็นทัลวัน คลินิกทันตกรรม รักษาด้านทันตกรรม 02-5498233
28 ปิยะเวช สหคลินิก รักษาพยาบาลทั่วไป 081-9199456,
081-8754906
29 รามารังสิตสหคลินิก รักษาพยาบาลทั่วไป 02-5310704
30 ธัญญสหคลินิก รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9571007
31 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยรังสิต รักษาพยาบาลด้านศัลยกรรมความงาม 086-7752300
32 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางพรเกษมรังสิต รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9580777-8
33 นิติพลเวชกรรมคลินิก สาขารังสิต 2 รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9580387-8
34 ธนพรสาขาบิ๊กซีรังสิต คลินิกเวชกรรม รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9580199
35 เดิร์มแคร์ คลินิกเวชกรรม รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9580406
36 พงศ์ศักดิ์คลินิกเวชกรรม รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9580261
37 วีนัสคลินิกเวชกรรม สาขารังสิต รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9580387
38 คลินิกหมอสุชาดาเวชกรรม รักษาพยาบาลทั่วไป 02-5671590
39 คลินิกเวชกรรมปัทมา สาขารังสิต รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9590102
40 คลินิกเวชกรรมเอเพ็กช์ รังสิต สาขา 2 รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9580447-8
41 นายแพทย์มนตรีคลินิกเวชกรรม รักษาพยาบาลทั่วไป 02-5670802
42 คลินิกเวชกรรมเมดิแคร์โกลด์ รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9580681
43 คลินิกเวชกรรมวิภาวดีรังสิต รักษาพยาบาลทั่วไป 02-5321730-1
44 เรือนแพทย์คลินิกเวชกรรม รักษาพยาบาลทั่วไป 02-5670917
45 ดอกเตอร์ไลฟ์ คลินิกเวชกรรม รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9580534-5
46 คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงอธิตา รักษาพยาบาลทั่วไป 02-5497886
47 ศักดิ์ชัยโพลีคลินิกเวชกรรม รักษาพยาบาลทั่วไป 02-5316903
48 คลินิกจิตตนันท์เวชกรรม รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9590360
49 คลินิกเวชกรรมคลินิกหมอศิริวรรณ รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9965172
50 คลินิกเวชกรรมเภตราการแพทย์ รักษาพยาบาลทั่วไป 02-5310930
51 ลากราชคลินิกเวชกรรม สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9580532
52 พฤกษาคลินิกเวชกรรม สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9585536
53 ราชเทวีคลินิกเวชกรรม (สาขารังสิต) รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9580361
54 รมย์รวินท์ คลินิกเวชกรรม สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9580781
55 แพนคลินิคเวชกรรม รักษาพยาบาลทั่วไป -
56 บ้านคุณหมอคลินิกเวชกรรม รักษาพยาบาลทั่วไป 02-5330711
57 คลินิกเอเพ็กช์เวชกรรม รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9580713
58 รังสิตเวชกรรมคลินิก รักษาพยาบาลทั่วไป 02-5310765
59 ชุมชนการแพทย์ คลิกนิกเวชกรรม รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9591668
60 คลินิกเวชกรรม แพทย์สามารถ รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9961263
61 เอ็น.พี.คลินิกเวชกรรม รักษาพยาบาลทั่วไป 02-5677879
62 คลินิกเวชกรรมหมอจักรชัย รักษาพยาบาลทั่วไป 02-5168951
63 คลินิกพิศาลบุตรเวชกรรม รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9591850
64 คลินิกเวชกรรมทีเอสดีแอ็ดวานซ์เมดิซีนสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9580997
65 ลลิตาคลินิกเวชกรรม รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9818990
66 อัครา คลินิกเวชกรรม รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9962129
67 เมโกะคลินิกเวชกรรม สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต รักษาพยาบาลทั่วไป 02-2720022
68 วุฒิ-ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9585934-5
69 สยามเลเซอร์คลินิกเวชกรรม สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9585703
70 ของขวัญคลินิกเวชกรรม สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9585255
71 มคลินทร์คลินิกเวชกรรม รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9585235
72 จิรณัฐคลินิคเวชกรรม (สาขาพหลโยธิน 87) รักษาพยาบาลทั่วไป 02-5363954
73 คลินิกเวชกรรมหมออดิศักดิ์ รักษาพยาบาลทั่วไป 02-1593413
74 ดอกเตอร์ไลฟ์คลินิกเวชกรรมสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 1 รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9580527-8
75 วิลเลมิน่า คลินิกเวชกรรม สาขารังสิต รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9591122
76 คลินิกโพธิการแพทย์แผนไทย รักษาพยาบาลทั่วไป 02-5674800
77 คลินิกเอี๊ยะง้วนการแพทย์แผนไทย รักษาพยาบาลทั่วไป 02-5313798
78 รังสิตคลินิกการแพทย์แผนไทย รักษาพยาบาลทั่วไป 080-3067005
79 ฟ้าใสคลินิกเวชกรรม รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9929206
80 คลินิกเวชกรรมหมอสุเชต รักษาพยาบาลทั่วไป 086-3455006
81 พัทธ์ศรัณย์คลินิกเวชกรรม รักษาพยาบาลทั่วไป 02-9584259


© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต