ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ถนนเป็นเส้นทางคมนาคม สภาพถนนส่วนใหญ่ยังต้องปรับปรุง แก้ไข สำหรับ เส้นทาง
คมนาคมที่สำคัญรองลงมาคือ ทางน้ำ ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญมากทางหนึ่งในอดีต แต่ในปัจจุบันได้ลดความสำคัญลง เนื่องจาก
ความสะดวกและความคล่องตัวในการคมนาคมขนส่งทางบกมีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังมีการคมนาคมขนส่งทางน้ำติดต่อ
ภายในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีเส้นทางคือ คลอง ๑-๓ และคลองรังสิตประยูรศักดิ์
ถนนสาธารณะ ถนนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครรังสิตมีทั้งหมด ๑๗๑ สาย ความยาวรวม ๑๐๔,๙๘๒ 
เมตร ยกฐานะเป็นทางหลวงท้องถิ่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครรังสิตมีทั้งหมด ๑๒๔ สาย ความยาวรวม ๗๗,๒๑๔ เมตร
สะพานข้ามคลอง มีจำนวนทั้งหมด ๒๔ แห่ง ได้แก่
(๑) สะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตั้งแต่ศาลเจ้าไต่ฮงกงถึงคลองระบายน้ำที่สาม
   		- สะพานปูน จำนวน ๑๗ สะพาน
(๒) สะพานข้ามคลองซอยตั้งแต่คลองระบายน้ำที่หนึ่งถึงคลองระบายน้ำที่สาม แบ่งเป็นดังนี้
        	- สะพานปูน จำนวน ๔ สะพาน
        	- สะพานไม้  จำนวน ๓ สะพาน
สะพานลอยคนข้ามมีจำนวนทั้งหมด ๑๘ แห่ง ได้แก่
(๑) ถนนพหลโยธินตั้งแต่หน้าโรงเรียนธัญบุรีถึงหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขารังสิต จำนวน ๖ สะพาน
(๒) ถนนรังสิต-นครนายก คลองระบายน้ำที่หนึ่งถึงคลองระบายน้ำที่สาม จำนวน ๑๐ สะพาน
(๓) ถนนรังสิต-ปทุมธานี บริเวณหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ จำนวน ๒ สะพาน
โทรศัพท์ ปัจจุบันมีการให้บริการอย่างค่อนข้างทั่วถึงในเขตเทศบาล ซึ่งการติดต่อขอใช้บริการโทรศัพท์ในเขตเทศบาลสามารถ
ติดต่อได้ที่บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน) และจากบริษัทเทเลคอมเอเชียคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
การประปา ในเขตเทศบาลมีการให้บริการน้ำประปาโดย สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๗๒ 
ซอยรังสิต – ปทุมธานี ๘ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๗๔ 
ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๘ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
การไฟฟ้า หน่วยงานซึ่งให้บริการไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตมี ๒ หน่วยงาน คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ
ธัญบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑/๕ หมู่ ๒ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ตั้งอยู่
เลขที่ ๖๐ หมู่ ๖ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต