ผลการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุนครรังสิตปี 2560

  -	เป้าหมายการสำรวจผู้สูงอายุ ๑๑,๓๕๑ คน สำรวจได้ 5,284 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 ของ
    ประชากรทั้งหมด 
  -	กลุ่มติดสังคม    4645 คน
  -	กลุ่มติดบ้าน     124  คน
  -	กลุ่มติดเตียง     61  คน

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต