สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

      เทศบาลนครรังสิต เดิมนั้นคือเทศบาลตำบลประชาธิปัตย์ โดยเทศบาลตำบลประชาธิปัตย์ ยกฐานะ มาจากสุขาภิบาลเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ 
 ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๑ ตอนที่ ๔๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๗ เป็นต้นมา 
มีเขตปกครองครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลประชาธิปัตย์จำนวน ๖ หมู่บ้าน ซึ่งตำบลประชาธิปัตย์นั้นเดิมชื่อ ตำบลบึงทะเลสาบ ขึ้นอยู่
กับการปกครองของเมืองธัญบุรี (เมืองธัญบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๔๔๕)ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ ได้ยุบเป็นอำเภอธัญบุรีขึ้นกับ
จังหวัดปทุมธานี ในส่วนของการเปลี่ยนชื่อจากตำบลบึงทะเลสาบเป็น ตำบลประชาธิปัตย์นั้นยังหาหลักฐานไม่พบ แต่จากการตรวจสอบหลัก
ฐานการออกโฉนดที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี (สาขาธัญบุรี) การออกโฉนดครั้งแรกตั้งแต่รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๑ เป็นต้นมา ใช้
ชื่อตำบลว่าบึงทะเลสาบ ตลอดมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ออกโฉนดใช้ชื่อตำบลว่า ประชาธิปัตย์  และต่อมาในภายหลังเมื่อเทศบาลตำบล
ประชาธิปัตย์มีความเจริญเติบโตในด้านต่างๆมากขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง จึงได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองและเปลี่ยนชื่อ
เป็น รังสิต เพื่อให้ตรงกับชื่อที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปไม่เกิดความสับสนในการติดต่อราชการ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้อง
ถิ่น โดยเทศบาลเมืองรังสิตได้รับการจัดตั้งและเปลี่ยนชื่อตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองรังสิต พ.ศ.๒๕๔๖ ประกาศในราชกิจจานุ
เบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๓๖ ก ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ต่อมาเทศบาลเมืองรังสิตได้
รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลนครรังสิต ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองรังสิต อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานีเป็นเทศบาลนครรังสิต ลงวันที่๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต