ผลการตรวจสุขภาพฟันใน ศพด.สังกัดเทศบาล ๕ แห่ง

  -	ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ฟันผุ ๖๒.๘ 
  -	ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ฟันผุ ๕๒.๘
  -	ปี พ.ศ. 2560 ตรวจสภาวะทันตสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๔๔ คน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย
    ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ ๓๑๙ คน ฟันผุ ๑๕๘ คน คิดเป็น ร้อยละ ๔๙.๕ ไม่เกินค่ามาตรฐาน 


© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต