พันธกิจ

  
“นครรังสิต ร่วมคิด ร่วมพัฒนา รวมพลัง สร้างสรรค์หลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืน"
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต