ลักษณะทางด้านสังคม

การรักษาความสงบเรียบร้อย มีสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ดูแลให้บริการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชากรในเขตเทศบาลนครรังสิต (ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙)
           - ประชากรชายจำนวน ๓๗,๖๖๒ คน
           - ประชากรหญิงจำนวน ๔๒,๖๓๓ คน 
           - จำนวนรวมทั้งสิ้น   ๘๐,๒๙๕  คน
           - ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย ๓,๘๖๐ คน ต่อพื้นที่ ๑ ตารางกิโลเมตร 
           - จำนวนบ้าน ๕๒,๖๑๕ หลังคาเรือน 

โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ ๑ จำนวน ๓ แห่ง
ช่วงอายุของประชากร ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
อายุน้อยกว่า 1 ปี-9 ปี 4,759 4,345 9,104
อายุ 10-19 ปี 5,307 5,101 10,408
อายุ 20-29 ปี 4,934 5,365 10,299
อายุ 30-39 ปี 6,044 7,012 13,056
อายุ 40-49 ปี 6,265 7,656 13,921
อายุ 50-59 ปี 5,248 6,576 11,824
อายุ 60 ปี ขึ้นไป 4,881 6,410 11,291
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครรังสิตจำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ
(ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙)


สถิติจำนวนประชากร แยกตามช่วงอายุ ท้องถิ่นเทศบาลนครรังสิต
เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ปี พ.ศ. จำนวนบ้าน(หลังคาเรือน) ประชากรชาย(คน) ประชากรหญิง(คน) รวม(คน)
2556 35,936 37,074 41,868 78,942
2557 36,337 37,203 42,116 79,319
2558 36,465 37,270 42,126 79,396
เปรียบเทียบจำนวนบ้านและจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครรังสิต ปี
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘
(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘)
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต