ผลการสำรวจข้อมูลคนพิการ ปี 2560

   -	สำรวจข้อมูลคนพิการที่อาศัยอยู่จริงได้ 556 คน จากข้อมูลจริง 600 คน(ข้อมูลจากงานสวัสดิการสังคม ทน.รังสิต) คิดเป็นร้อยละ 
    ๙๒.๖๖ ของผู้อาศัยอยู่จริง
   -	จำแนกคนพิการได้ดังนี้ การมองเห็น 69 คน การได้ยิน 83 คน การเคลื่อนไหว 189 คน ทาง
    จิตใจหรือพฤติกรรม 74 คน ทางสติปัญญา/พัฒนาการ 74 คน  ทางการเรียนรู้ 73 คน ออทิสติก 73 คน  
   -	จำนวนคนพิการที่ต้องการประกอบอาชีพ 44 คน
   -	คนพิการที่ต้องการต้องการทำกิจกรรมที่จะเข้าร่วมชมรมคนพิการ 113 คน     
   -	จำนวนคนพิการที่ต้องการศึกษาต่อ 38 คน     
   -	จำนวนคนพิการที่ต้องการการสนับสนุนการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน 87 คน     
   -	จำนวนคนพิการที่ต้องการให้เทศบาลจัดกิจกรรม 154 คน     
   -	จำนวนคนพิการที่อยากร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการ 48 คน     


© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต