ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรดิน เทศบาลนครรังสิต มีพื้นที่ ๒๐.๘๐ ตารางกิโลเมตร สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สภาพพื้นที่
เหมาะแก่การเพาะปลูก หรืออาชีพด้านเกษตรกรรม ซึ่งปัจจุบันได้ลดความสำคัญลงไปมาก ทั้งนี้เนื่องจากเทศบาลมีพื้นที่ติดต่อกับ
กรุงเทพมหานคร ความเจริญเติบโตจึงแผ่ขยายเข้ามายังพื้นที่เขตเทศบาล อย่างรวดเร็ว ทำให้มีการขยายตัวของธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร 
กิจการค้า การบริการ พาณิชยกรรมและธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
ทรัพยากรน้ำ มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์เป็นคลองชุดผ่านกลางในเขตพื้นที่เทศบาลออกเป็น  ๒ ส่วน ที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ขุด ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๓ โดยขุดแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลบ้านใหม่ 
อำเภอเมืองปทุมธานี ไปจนถึงเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาวโดยประมาณ ๓๘.๔ กิโลเมตร มีคลองซอย ๑๔ คลอง อยู่
ในเขตเทศบาลนครรังสิต ๓ คลอง ใช้สำหรับส่งน้ำเพื่อประโยชน์ทางกสิกรรมและคมนาคมขนส่ง แต่ในปัจจุบันมีการใช้น้ำเพื่อกสิกรรม
น้อยมาก และเริ่มหันกลับมาพัฒนาคลองเพื่อใช้ในการคมนาคมขนส่งทางเรืออีกครั้ง ยังอยู่ในช่วงการปรับปรุง นอกจากนี้ยังมีประชาชน
บางส่วนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองรังสิตฯ ใช้น้ำในคลองเพื่อการอุปโภคในชีวิตประจำวัน
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากพื้นที่ของเทศบาลอยู่ในเขตปริมณฑล มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
และภาคบริการ ทดแทนภาคเกษตรกรรมอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ปัญหาน้ำเน่าเสีย ปัญหาขยะมูลฝอย 
ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ต้องร่วมมือกันแก้ไข

    ในเขตเทศบาลนครรังสิตมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการออกกำลังกายและพักผ่อนหยอนใจ 
จำนวนทั้งหมด ๑๙ แห่ง ดังนี้
        (๑) สนามกีฬา ในเขตเทศบาลนครรังสิต มีจำนวน ๘ แห่ง ได้แก่
           - สนามกีฬา   ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๔ ซอย ๑๑
           - สนามฟุตบอล ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๒ ซอย ๘ 
           - สนามฟุตซอล ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๔ ซอย ๑๖
           - สนามกีฬา   ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๔ ซอย ๑๖
           - สนาม กีฬา   ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๔ ซอย ๑๒
           - สนามออกกำลังกายหมู่บ้านธารารินทร์
           - สนามฟุตซอลหมู่บ้านเปรมปรีดิ์
           - สนามโรงเรียนประชาธิปัตย์          
        (๒) สวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครรังสิต มีจำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่
           - สวนสาธารณะภายในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๒ ซอย ๘
           - สวนสาธารณะภายในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๔ ซอย ๑๑
           - สวนสาธารณะภายในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๔ ซอย ๑๒
           - สวนสาธารณะภายในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๔ ซอย ๑๖
           - สวนสาธารณะภายในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๐ ซอย ๑๐
           - สวนสาธารณะภายในหมู่บ้านเปรมปรีดิ์ จำนวน ๓ จุด
           - สวนสาธารณะบริเวณศาลเจ้าไต่ฮงกง
           - สวนสาธารณะบริเวณ ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๘ (ซอยประปาพัสดุช่างเก่า)
           - สวนสาธารณะบริเวณริมคลอง ตั้งแต่คลอง ๑ – คลอง ๓
           - สวนสาธารณะบริเวณริมคลอง ซอยที่ ๓
ที่มา : งานสวนสาธารณะ ฝ่ายสาธารณูปโภค สำนักการช่าง (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙)
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต