ลักษณะภูมิประเทศ

     สภาพทั่วไปในเขตเทศบาลเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ผ่านกลางแบ่งเขตพื้นที่ออก เป็น ๒ ส่วน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ขุด ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๓ โดยขุดแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี 
ไปจนถึงเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาวโดยประมาณ ๓๘.๔ กิโลเมตร มีคลองซอย ๑๔ คลอง อยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต 
จำนวน ๓ คลองซอย ใช้สำหรับส่งน้ำเพื่อประโยชน์ทางกสิกรรมและคมนาคมขนส่ง


© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต