คณะอนุกรรมการด้านเลขานุการ (ชุดที่ 3)

1. นายสมชาย สีวะรมย์ ปลัดเทศบาล ประธานคณะอนุกรรมการ
2. น.ส.ชลิดา กุศลศิลปวุฒิ รองปลัดเทศบาล รองประธานคณะอนุกรรมการ
3. น.ส.พลาพร สมพรบรรจง รองปลัดเทศบาล อนุกรรมการ
4. หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข อนุกรรมการ
5. นางจิตขจี ภักดี เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน อนุกรรมการ
6. น.ส.สุภาวดี กาญจนพงษ์พร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการ
7. นางรัตนาภรณ์ เนตรครุธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อนุกรรมการ
8. นางจีรนันท์ ปิติฤกษ์ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ อนุกรรมการและเลขาฯ
9. นางพิมพร เทียนถาวร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
10. น.ส.สุรภา เศรษฐาผล ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
11. นางเปรมรัตน์ พิลึก ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
12. นางสาวชนกนันท์ คะสาน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต