คณะอนุกรรมการด้านเลขานุการ (ชุดที่ 3)

1. ปลัดเทศบาล ประธานคณะอนุกรรมการ
2. รองปลัดเทศบาลรับผิดชอบกองสาธารณสุขฯ รองประธานคณะอนุกรรมการ
3. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการ
4. หัวหน้างานฝ่ายบริการสาธารณสุข อนุกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ จิตพยัค พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อนุกรรมการ
6. นาวาตรีหญิงนลินี คุณธานี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อนุกรรมการ
7. นางสาวจริญญา พัดทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อนุกรรมการ
8. น.ส.สุภาวดี กาญจนพงษ์พร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการ
9. นางสาวอรวรรณ ประกอบกิจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อนุกรรมการและเลขานุการ
10. นางจิตขจี ภักดี เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน อนุกรรมการ
11. นางสาวชนกนันท์ คะสาน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
12. น.ส.สุรภา เศรษฐาผล ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
13. นางเปรมรัตน์ พิลึก ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
14. นางสาวสินีนาถ ลิมปิสวัสดิ์ พนักงานจ้าง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
15. นางสาววิภาวรรณ โพธิ์ศิรินันทชัย พนักงานจ้าง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
16. นางสาววราลักษณ์ ไทยคงมั่น พนักงานจ้าง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต