คณะอนุกรรมการด้านเลขานุการ (ชุดที่ 3)

1. นายไชยวัฒ มีคุณ ปลัดเทศบาล ประธานคณะอนุกรรมการ
2. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการ
3. นาวาตรีหญิงนลินี คุณธานี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อนุกรรมการ
4. นางวรรณ์ฐมนธัญ ปลื้มชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อนุกรรมการและเลขานุการ
5. น.ส.ชนกนันท์ คะสาน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
6. น.ส.สุรภา เศรษฐาผล ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
7. นางเปรมรัตน์ พิลึก ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
8. น.ส.ฉัตรจริยา แสงอนุเคราะห์ พนักงานจ้าง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
9. นายบูรกฤดิ คุ้มรักษา พนักงานจ้าง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
10. นายสรวิศ คำผลศิริ พนักงานจ้าง
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต