คณะอนุกรรมการด้านเลขานุการ (ชุดที่ 4)

1. ดร.เดชา กลิ่นกุสุม รองนางยกเทศมนตรี ที่ปรึกษา
2. นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ รองปลัดเทศบาล ประธาน
3. น.ส.พลาพร สมพรบรรจง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รองประธาน
4. น.ส.ดรุณี วิชิต หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข อนุกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ ไหวติง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม อนุกรรมการ
6. นางทัศนีย์ เจริญอัศวสุข หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 คณะทำงาน
7. น.ส.ศุฐินันท์ เลื่อนแป้น หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 อนุกรรมการ
8. นางวรรณ์ฐมนธัญ ปลื้มชัย หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 3 อนุกรรมการ
9. นางพิมประภา พลเธียร หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 4 อนุกรรมการ
10. นายภัทรพล ภูคุ้มจัดอัด อนุกรรมการ
11. น.ส.ฉันทนา หลิมเรือง อนุกรรมการ
12. นางสาวบุญญฤกธิ์ ภู่ระย้า อนุกรรมการ
13. นายพัชรพล คุณสมบัติ อนุกรรมการ
14. นางพรพักตร์ เต็กสี อนุกรรมการ
15. นายสมศักดิ์ สันติยานนท์ อนุกรรมการ
16. นายศักดิ์ชัย ขาวขำ อนุกรรมการ
17. นางปิยวรรณ มัยสิน อนุกรรมการ
18. นางสาวรัตนา แย้มศรี อนุกรรมการ
19. นายชั้น รักสูงเนิน อนุกรรมการ
20. นางซิ้วเอ็ง บุญแก้วศรีชัย อนุกรรมการ
21. นางสุภาภร์ จันทร์ลุน อนุกรรมการ
22. นางสายันต์ ใจอุ่น อนุกรรมการ
23. นางรัตนาภรณ์ เนตรครุธ อนุกรรมการและเลขานุการ
24. นางสาวอรวรรณ ประกอบกิจ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
25. น.ส.ภัทรินี แจ้งสุข อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
26. น.ส.ธิดารัตน์ ในผลดี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
27. น.ส.เกษร คนค้า อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
28. น.ส.จุฑาทิพย์ ก๊กมาศ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
29. น.ส.พาฝัน อินทรมงคล อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
30. น.ส.ชนกนันท์ คะสาน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
31. น.ส.สุภาวดี กาญจนพงษ์พร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
32. นายปฐวีกานต์ ศรีคราม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
33. นางจิตขจี ภักดี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต