คณะอนุกรรมการด้านเลขานุการ (ชุดที่ 4)

1. รองปลัดเทศบาล ประธาน
2. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รองประธาน
3. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม อนุกรรมการ
4. หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข อนุกรรมการ
5. หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ อนุกรรมการ
6. หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 คณะทำงาน
7. หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 อนุกรรมการ
8. หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 3 อนุกรรมการ
9. หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 4 อนุกรรมการ
10. หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข5 อนุกรรมการ
11. นายภัทรพล ภูคุ้มจัดอัด นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ อนุกรรมการ
12. นายทินกร นิลผาย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อนุกรรมการ
13. นายณรงค์ชัย ปลื้มชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อนุกรรมการ
14. น.ส.ฉันทนา หลิมเรือง อนุกรรมการ
15. นางสาวบุญญฤกธิ์ ภู่ระย้า อนุกรรมการ
16. น.ส.จุฑาทิพย์ ก๊กมาศ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ อนุกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวศุฐินันท์ เลื่อนแป้น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
18. น.ส.ภัทรินี แจ้งสุข พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
19. น.ส.ธิดารัตน์ ในผลดี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
20. น.ส.เกษร คนค้า ผู้ช่วยนักแพทย์แผนไทย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
21. นางสาวรัตน์สุดา น้อยนาง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
22. น.ส.พาฝัน อินทรมงคล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
23. น.ส.ชนกนันท์ คะสาน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
24. น.ส.สุภาวดี กาญจนพงษ์พร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
25. นายปฐวีกานต์ ศรีคราม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
26. นางสาวสุรภา เศรษฐาผล ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
27. นางสาวสินีนาถ ลิมปิสวัสดิ์ พนักงานจ้าง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
28. นางสาววิภาวรรณ โพธิ์ศิรินันทชัย พนักงานจ้าง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต