คณะอนุกรรมการด้านเลขานุการ (ชุดที่ 4)

1. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประธาน
2. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม อนุกรรมการ
3. หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข อนุกรรมการ
4. หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ อนุกรรมการ
5. หัวหน้างานป้องกันควบคุมโรค อนุกรรมการ
6. หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 1 อนุกรรมการ
7. หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 2 อนุกรรมการ
8. หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 3 อนุกรรมการ
9. หัวหน้างานศูนย์บริการสาธารณสุข 4 อนุกรรมการ
10. น.ส.จุฑาทิพย์ ก๊กมาศ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ อนุกรรมการและเลขานุการ
11. หัวหน้างานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
12. นายนิพล ภาระพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
13. น.ส.เกษร คนค้า ผู้ช่วยนักแพทย์แผนไทย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
14. นางสาวรัตน์สุดา น้อยนาง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
15. น.ส.พาฝัน อินทรมงคล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
16. น.ส.กวินธร ทันการ พนักงานจ้าง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
17. น.ส.ปาจารีย์ สละรักษ์ พนักงานจ้าง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
18. นางสาวนพวรรณ เรียงวงษ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
19. นางสาวคชานารีภัทร เกลี้ยงคำพิบูลย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต