คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการกองทุน (ชุดที่ 1)

1. นายธนเดช ศรีเพ็ชร์ ที่ปรึกษา รองนายเทศมนตรี
2. นายชยุต สินพูนภักดิ์ ที่ปรึกษา รองนายเทศมนตรี
3. นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ ประธานคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการกองทุน (ชุดที่ 1) ประธานคณะอนุกรรมการ
4. นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ รองปลัดเทศบาล อนุกรรมการ
5. นายสมยศ พงศ์ธีรการ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย รอประธานอนุกรรมการ
6. ผอ.สำนักการคลัง อนุกรรมการ
7. น.ส.พลาพร สมพรบรรจง ผอ.กองสาธารณสุขฯ อนุกรรมการ
8. หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข อนุกรรมการ
9. หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรค หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรค อนุกรรมการ
10. หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ อนุกรรมการ
11. นาวาตรีหญิงนลินี คุณธานี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อนุกรรมการ
12. นายภัทรพล ภูคุ้มจัดอัด นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ อนุกรรมการ
13. นางสาวจุฑาทิพย์ ก๊กมาศ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ อนุกรรมการ
14. นางสาวพาฝัน อินทรมงคล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข อนุกรรมการ
15. นางสาวรัตน์สุดา น้อยนาง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข อนุกรรมการ
16. น.ส.ธิดารัตน์ ใยผลดี เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ อนุกรรมการ
17. นายณรงค์ชัย ปลื้มชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อนุกรรมการ
18. นายทินกร นิลผาย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อนุกรรมการ
19. น.ส.สุรภา เศรษฐาผล ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการ
20. นางสาวจิราภรณ์ จิตพยัค อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ อนุกรรมการและเลขานุการ
21. นางพิมประภา พลเธียร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
22. นางสาวจริญญา พัดทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
23. นางพิมประภา พลเธียร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
24. นางเปรมรัตน์ พิลึก ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
25. นางสาวชนกนันท์ คะสาน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
26. นางสาวสุภาวดี กาญจนพงษ์พร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
27. นางจิตขจี ภักดี เจ้าพนักงานทะเบียนทรัพย์สิน อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต