คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการกองทุน (ชุดที่ 1)

1. นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง ที่ปรึกษา รองนายเทศมนตรี
2. นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง ที่ปรึกษา รองนายเทศมนตรี
3. นายเอกชัย กลิ่นกุสุม ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น ประธานคณะอนุกรรมการ
4. นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ รองประธานคณะอนุกรรมการ รองนายกเทศมนตรี
5. นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ รองปลัดเทศบาล อนุกรรมการ
6. น.ส.ชฎารัตน์ กุศล ผอ.สำนักการคลัง อนุกรรมการ
7. น.ส.พลาพร สมพรบรรจง ผอ.กองสาธารณสุขฯ อนุกรรมการ
8. นางพิมพร เทียนถาวร หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรค อนุกรรมการ
9. นางจีรนันท์ ปิติฤกษ์ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ อนุกรรมการ
10. น.ส.สุรภา เศรษฐาผล ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการ
11. นายดำรงค์ศักดิ์ แต้เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น อนุกรรมการ
12. นางซิ้วเอ็ง บุญแก้วศรีชัย ตัวแทนชุมชน อนุกรรมการ
13. น.ส.รัตนา แย้มศรี ตัวแทนชุมชน อนุกรรมการ
14. นางดรุณี วิชิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อนุกรรมการและเลขาฯ
15. น.ส.จริญญา พัดทอง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
16. นางรัตนาภรณ์ เนตรครุธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
17. น.ส.ศุฐินันท์ เลื่อนแป้น หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 2 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
18. นายภัทรพล ภูคุ้มจันอัด นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
19. น.ส.ธิดารัตน์ ใยผลดี เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
20. นางเปรมรัตน์ พิลึก ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต